Stratēģiskie riski: vadība, faktori, novērtēšanas procesa soļi

Abonentizdevuma jaunākie papildinājumi turpināti sagatavot sadarbībā ar risku pārvaldības ekspertēm – Anitu Hāzneri un Andu Krauzi –, rokasgrāmatā iekļaujot informāciju par stratēģiskajiem riskiem – 2.10. «Stratēģiskie riski»:

 • 2.10.1. «Stratēģisko risku vadība»;
 • 2.10.2. «Stratēģisko risku vadības integrēšana stratēģijas sagatavošanā un sniegumu vadībā».

Autores raksta, ka dažādi būtiski riskanti notikumi, piemēram, makroekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanās, kibernoziegumi un cilvēkresursu aizplūšana no lauku reģioniem uz lielajām pilsētām vai ārvalstīm, liecina par nepieciešamību organizācijām noteikt un vadīt stratēģiskos riskus. Vairāki nozīmīgi riska notikumi var radīt zaudējumus, kas var ne tikai mazināt organizācijas spēju. Pētījumi liecina, ka tieši stratēģisko risku vadībai ir vislielākā ietekme uz organizācijas spēju īstenot savus stratēģiskos nodomus.

Stratēģisko risku faktori var būt:

 • iekšēji, piemēram, organizācijas darbinieku pieredzes un zināšanu trūkums par piedāvāto produktu vai pakalpojumu attīstību un mārketingu;
 • ārēji, piemēram, jaunu normatīvo aktu stāšanās spēkā vai izmaiņas normatīvajos aktos, konkurentu reakcija uz pieprasījuma izmaiņām tirgū.

Stratēģiskie riski parasti ietekmē vadības lēmumus, līdz ar to tie visvairāk skar organizācijas vadību un struktūrvienību vadītājus, kuri ir atbildīgi par izvirzīto stratēģisko mērķu un tiem pakārtoto rezultātu sasniegšanu.

Iepazīstot informāciju par stratēģiskajiem riskiem, uzzināsiet:

 • Kādi ir stratēģisko risku vadības pamatelementi un stratēģijas īstenošana?
 • Kā iespējams izmantot SVID analīzi  – vienu no stratēģiskās analīzes rīkiem?
 • Kā veikt stratēģisko risku novērtēšanas procesu?
 • Cik soļu ir novērtēšanas procesā, un kas katrā no tiem ir jāievēro:
  • 1. solis – izprast organizācijas stratēģiju;
  • 2. solis – apkopot viedokļus par stratēģiskajiem riskiem;
  • 3. solis – sagatavot stratēģiskā riska sākotnējo profilu;
  • 4. solis – akceptēt stratēģiskā riska profilu;
  • 5. solis – izstrādāt risku vadības pasākumu plānu;
  • 6. solis – pārrunāt stratēģiskā riska profilu un risku vadības pasākumu plānu;
  • 7. solis – ieviest risku vadības pasākumu plānu?
 • Kā veiksmīgi īstenot stratēģiskās risku vadības integrēšanas sešus posmus?

Tāpat arī 9. nodaļai nomainīts nosaukums, kar ir atbilstošs un atzīts risku jomā, proti, «Cilvēkrisks – veselība, drošība, darba vide». Vienlaicīgi šajā nodaļā aktualizēta plašā informācija par:

 • psiholoģiskajiem un emocionālajiem faktoriem un to novēršanas iespējām;
 • traumatisma faktoriem un to novēršanas iespējām;
 • ergonomiskajiem riska faktoriem.