Starpnieka jēdziena skaidrojums PVN likuma izpratnē

Starpnieka jēdziena skaidrojums PVN likuma izpratnē
Jāņem vērā, ka starpnieka definīcija PVN likuma ietvaros ir atšķirīga no vispārpieņemtās prakses. 
Foto: AdobeStock

PVN likuma izpratnē starpniecības definīcija ir sniegta 1. panta 26. punktā. Starpnieks ir nodokļa maksātājs, kurš piedalās pakalpojumu sniegšanā vai preču piegādē, nekļūstot par šo preču īpašnieku vai faktisko pakalpojumu sniedzēju. Starpnieks īsteno citu personu intereses pakalpojumu sniegšanas vai preču piegādes darījumos, un saņem atlīdzību un izraksta rēķinu tikai par savu sniegto starpniecības pakalpojumu. Līdz ar to komersanti, kas preces pārdod vai sniedz pakalpojumus savā vārdā, neskatoties uz faktu, ka tie nav šo preču ražotāji vai oficiālie izplatītāji, PVN likuma izpratnē nav uzskatāmi par starpniekiem, jo šīs personas PVN likuma izpratnē ir ieguvušas un tālāk nodod tiesības rīkoties ar lietu kā īpašnieki.

Jāņem vērā, ka starpnieka definīcija PVN likuma ietvaros ir atšķirīga no vispārpieņemtās VID un administratīvo tiesu piekoptās prakses.

Praksē pieņemts, ka starpnieks ir persona, kas pats neražo preces vai nav pakalpojuma priekšmeta radītājs, bet šīs preces vai pakalpojumus ir iegādājies no citas personas ar mērķi tos pārdot tālāk (ilustratīvam piemēram skatīt 11. paragrāfu Augstākās tiesas 2019. gada 22. janvāra spriedumā lietā Nr. SKA-76/2019).

 

Starpnieka definīcijas skaidrojums ir viens no jaunāko komentāru aspektiem. Tāpat cita starpā "Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāros" aktualizēti šādi jautājumi:

  • 5. pants "Ar nodokli apliekamie darījumi" – līgumsods un zaudējuma atlīdzināšana par negūto peļņu, EST 2018. gada 22. novembra spriedums lietā Nr. C‑295/17;
  • 43. pants "Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana preču piegādēm" – preču eksporta deklarāciju nenoformēšana un tiesības piemērot PVN 0 procentu likmi. EST savā 2019. gada 28. marta spriedumā lietā C‑275/18 Milan Vinš;
  • 113. pants "Nodokļa atmaksāšana citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam" – piemērojamie kritēriji un Latvijas tiesu prakse.

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri