Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā

Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā
Kristīna Markeviča, PRIMUS DERLING juriste, sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste, CAMS, un Konstantīns Teļakovs, PRIMUS DERLING zvērināts advokāts, skaidro sankciju ievērošanas soļus, kas jāņem vērā ikvienam komersantam, piedaloties publiskajā iepirkumā.
Foto: ZAB Primus Derling

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (turpmāk – Sankciju likums) pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas attiecināms uz visām fiziskām un juridiskām personām. Tas nozīmē, ka sankciju ievērošanas pienākums attiecas ne tikai uz komersantiem, bet arī uz publisko iepirkumu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem.

pediņasKatram komersantam, kas pretendē uz publisko iepirkumu, pastāvīgi (vismaz pirms katras iepirkuma procedūras) ir jāpārbauda, vai tas (ieskaitot tā pārstāvjus un patiesos labuma guvējus), vai šī komersanta apakšuzņēmēji (ieskaitot to pārstāvjus un patiesos labuma guvējus) nav iekļauti sankciju sarakstos un, ja ir, tad kādā veidā tas ietekmēs publiskā iepirkuma līguma izpildi.

Administratīvo atbildību par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju prasību jomā nosaka Sankciju likuma 13.2 pants, savukārt kriminālatbildību par sankciju pārkāpšanu nosaka Krimināllikuma 84. pants.

Būtu vērts pieminēt, ka sakarā ar iespējamo vai faktisko sankciju pārkāpšanu drošības dienesti ir tiesīgi īstenot nepieciešamās faktiskās pārbaudes. Tā, piemēram, šī gada februāra sākumā Valsts drošības dienests vairākos objektos Rīgā un tās apkaimē saistībā ar aizdomām par starptautisko sankciju pārkāpšanu veica tiesas sankcionētas procesuālās darbības. Šobrīd nav skaidrs, vai pārkāpēji ir zinājuši, ka tie pārkāpj sankcijas, taču jāatceras, ka likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības.

2019. gada 4. jūlijā Sankciju likumā stājās spēkā virkne grozījumu, tajā skaitā pantā, kas attiecas uz publiskajiem iepirkumiem (11.1 pants. Sankciju piemērošana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā). Ar iepriekš minētajiem grozījumiem tika mainīts to personu loks, attiecībā uz kurām tiek pārbaudīts, vai ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi (turpmāk – sankciju pārbaude).

pediņasJāuzsver, ka Sankciju likuma grozījumi nav attiecināmi uz tiem iepirkumiem vai iepirkumu procedūrām, kas uzsāktas vai izsludinātas līdz 2019. gada 3. jūlijam, tas ir, pirms šo grozījumu spēkā stāšanās dienas. Šiem iepirkumiem un iepirkumu procedūrām sankciju pārbaudei jānotiek atbilstoši iepriekš spēkā esošajam regulējumam.

Sankciju pārbaude attiecas uz visiem iepirkumiem un iepirkumu procedūrām, kā arī publiskās un privātās partnerības procedūrām, kurām piemēro Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu vai Publiskās un privātās partnerības likumu.

Pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai tā pārstāvim, pirms tas pieņem gala lēmumu par līguma noslēgšanu, jāpārliecinās, ka uz līgumslēdzēja pusi nav attiecināmas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi.

Pārbaudāmās personas

Katrā iepirkuma procedūrā ir obligāti jāpārbauda, vai sankcijas attiecas vismaz uz šādām personām:

 • pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība;
 • apakšuzņēmēju, ja pasūtītājs ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība.

pediņasSvarīgi zināt – uz katru pretendentu un apakšuzņēmēju faktiski jāpiemēro arī "Pazīsti savu klientu" ("Know your customer" jeb KYC) princips, kura mērķis ir novērst iespējamos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus.

Atkarībā no sankciju pārbaudes rezultātiem turpmāk veicamie soļi

Ja uz pretendentu un ar to saistītajām personām sankcijas neattiecas, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai tā pārstāvis ir tiesīgs slēgt līgumu. Ja uz pretendentu un ar to saistītajām personām attiecas sankcijas, taču tās neietekmē līguma izpildi, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris arī ir tiesīgs slēgt līgumu. Savukārt, ja uz pretendentu vai ar to saistītajām personām attiecas sankcijas un tās ietekmē līguma izpildi, pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim ir pienākums izslēgt pretendentu.

Ja pasūtītājs ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, uz kuru pašu vai ar to saistītajām personām attiecas sankcijas, bet tās neietekmē līguma izpildi, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris ir tiesīgs slēgt līgumu. Savukārt, ja sankcijas ietekmē līguma izpildi, attiecīgais apakšuzņēmējs ir izslēdzams no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, ja tas desmit darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav šādu apakšuzņēmēju nomainījis saskaņā ar normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto kārtību.

Piemēri, kad pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim būtu jāizslēdz pretendents vai apakšuzņēmējs:

 • uzņēmumam piemērotas finanšu sankcijas, kas varētu būt apdraudējums iepirkuma līguma izpildē;
 • iepirkumā par stratēģisko preču piegādi piedāvājumu iesniedzis pretendents, kam noteikti stratēģiskas nozīmes preču aprites ierobežojumi u.c.[1] 

Piemēri, kad pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris būtu tiesīgs slēgt līgumu:

 • vienam no uzņēmuma valdes locekļiem piemērotas finanšu sankcijas. Pasūtītājs izvērtē situāciju un pretendenta sniegtos paskaidrojumus (piemēram, vai valdes loceklis nav uzņēmuma īpašnieks, vai tas nerealizē kontroli pār uzņēmumu) un konstatē, ka sankcijas neietekmē līguma izpildi;
 • vienam no uzņēmuma padomes locekļiem noteikti ieceļošanas ierobežojumi, bet uzņēmuma darbību un līguma izpildi tas neietekmē.[2] 

Informatīvie avoti, lai iegūtu ziņas par pārbaudāmajām personām

Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai tā pārstāvis ziņas par pārbaudāmajām personām attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu un apakšuzņēmēju iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

Savukārt ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu un apakšuzņēmēju iegūst no attiecīgo ārvalsts kompetento institūciju reģistriem. Ja šādas izziņas netiek izsniegtas, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai apakšuzņēmēja apliecinājumu, kas dots:

 • kompetentai izpildvaras iestādei;
 • kompetentai tiesu varas iestādei;
 • zvērinātam notāram;
 • kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas valstī.

pediņasJāatzīmē, ka pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris sankciju pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju var iegūt arī patstāvīgi.

Pārbaude sankciju sarakstos

Pēc attiecīgo ziņu iegūšanas par pārbaudāmajām personām ir jāveic sankciju pārbaude, pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim ievadot pārbaudāmās personas identificējošu informāciju vismaz šādos adrešu meklētājos:

a) Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO), Eiropas Savienības (turpmāk – ES), Latvijas Republikas nacionālo un Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) sankciju datubāze:
https://sankcijas.fid.gov.lv/

b) Interaktīvā "Sankciju karte", kas sniedz aktuālo informāciju par sankcijām, ko noteikušas ES un ANO. Sankciju karti uztur un pilnveido Eiropas Komisija. Sankciju karte norāda uz konkrētiem sankciju veidiem, sniedz tiešu norādi uz tiesību aktu vai rezolūciju, ar kuru pieņemta konkrētā sankcija, nodrošina izvērstu meklēšanas mehānismu, kā arī detalizētus paskaidrojumus, piemēram, par to, kādas preces ir aizliegts ievest valstī, utt.
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 

c) ASV OFAC (angļu val. Office for Foreign Assets Control) pieņemto sankciju programmas*:
*ASV OFAC sankcijas ir jāievēro, ja uzņēmums nevēlas risku, ka pret to, tā īpašniekiem vai amatpersonām ASV nosaka sekundārās sankcijas vai veic citus pretpasākumus. OFAC sankciju neievērošanas gadījumā var tikt liegta pieeja transakcijām ASV valūtā, apturēti darījumi un transakcijas, tādējādi liedzot veikt nepieciešamos maksājumus, kā rezultātā var veidoties kā uzņēmuma, tā bankas un valsts reputācijas krīze u.c. negatīvas sekas.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx 

Pārbaudot pretendentus vai apakšuzņēmējus sankciju sarakstos, meklēšanas rezultātus ieteicams fiksēt, izmantojot ekrānuzņēmumus (screenshot) un saglabājot izdrukas. Turklāt ir ļoti būtiski fiksēt laiku un datumu, kad veikta pārbaude sankciju sarakstos.

Papildus jāņem vērā, ka saskaņā ar Sankciju likumu iepirkuma līgumā (vispārīgajā vienošanās dokumentā) jāparedz pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Secinājumi

Ievērojot iepriekš minēto, jāuzsver, ka visiem komersantiem un publisko tiesību subjektiem ir jāievēro starptautiskās un nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Svarīgi zināt, ka pienākums ievērot sankcijas attiecas arī uz pretendentiem un apakšuzņēmējiem. 

Ir būtiski, lai pret sankciju ievērošanas pienākumu ikvienam būtu nevis formāla, bet nopietna un visaptveroša pieeja, lai veicinātu mieru un drošību visā pasaulē.

 
 1. ^ IUB skaidrojums. Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos. Pieejams: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_sankcijas_04072019.pdf  (aplūkots 10.07.2019.)
 2. ^ IUB skaidrojums. Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos. Pieejams: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_sankcijas_04072019.pdf  (aplūkots 10.07.2019.)