Projekta izcilības modelis – ceļš uz izcilu projektu vadību

Projekta izcilības modelis – ceļš uz izcilu projektu vadību
Ja komanda šīs idejas izmantos, projekta vadības kvalitāte pastāvīgi uzlabosies. Turklāt šo modeli var lietot dažādās nozarēs, kas savukārt nodrošina projektu savstarpēju salīdzināšanu ar citiem projektiem un ārējās pieredzes izmantošanu.
Attēls: Project excellence baseline

Neatkarīgi no organizācijas darbības jomas, lieluma, struktūras un brieduma, visām organizācijām, lai tās būtu veiksmīgas, ir nepieciešams izveidot piemērotu projektu un programmas vadības ietvaru.

Projektu komandas un organizācijas var mācīties tikai no drošiem faktiem. Subjektīvie viedokļi, novērtējot projekta kvalitāti, parasti dod maz reālu zināšanu. Lai novērtētu ikvienu projektu, vajadzīga pamatīga un droša struktūra, ko piedāvā Projekta izcilības modelis.

Ar Projekta izcilības modeļa palīdzību ir iespējams labāk novērtēt projekta komandas darbu saskaņā ar tā noteiktajiem mērķiem (nolūku), projekta vadības procesus un nepieciešamos resursus, kā arī sasniegtos rezultātus.

Ar Projekta izcilības modeļa palīdzību projektu komandām un organizācijām ir iespēja novērtēt pašām sevi, gan nosakot savas stiprās puses, gan identificējot nepieciešamos uzlabojumus nākamo projektu īstenošanā/vadīšanā.

Projekta izcilības modeļa elementi pamatojas uz EFQM (the European Foundation for Quality Management) fundamentālajiem ieskatiem, koncepcijām un pieredzi, ko ir ņēmusi vērā arī Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija (International Project Management Association (turpmāk tekstā – IPMA)), izstrādājot Projekta izcilības bāzlīnijas (vadlīnijas), lai sasniegtu izcilību projektos un programmās (Project Excellence Baseline for Achieving Excellence in Projects and Programmes (turpmāk tekstā – PEM)).

Projekta izcilības modeļa lietotājus var iedalīt sešās galvenajās grupās:

  • Organizācijas augstākā vadība;
  • Projekta, programmas un portfeļa vadītāji, projektu un portfeļu vadības grupu vadītāji;
  • Zināšanu, kvalitātes un procesu vadītāji;
  • Pētnieki un pedagogi (skolotāji, treneri);
  • Projekta izcilības balvas treneri un asesori;
  • Konsultanti.

Projekta izcilības modeļa pamatā ir trīs galvenās jomas:

  • Cilvēki un Nolūks – šī joma tiek uzskatīta par projekta izcilības pamatu. Projekta komandai, kuru vada un atbalsta izcili līderi, ir izšķiroša loma, lai tiktu uzlabota projekta īstenošanas gaita un projektā sasniegtu vairāk, nekā to nosaka standarti, līdz ar to kopīgi gūstot panākumus projekta vīzijas sasniegšanā.
  • Procesi un Resursi – šī joma reprezentē praktisko nepieciešamību uzlabot izcilību projektu vadībā, lietojot pamatotus procesus, saprātīgus resursus, efektīvus un ilgtspējīgus līdzekļus. Tas kalpo arī par pamatu inovatīvu rezultātu nodrošināšanai, padarot to par stabilu sākumpunktu citiem uzlabojumiem.
  • Projekta rezultāti – projektu vadības pieeja var būt uz izcilību vērsta tikai tad, ja tā spēj radīt izcilus un ilgtspējīgus rezultātus visām projektā iesaistītajām galvenajām ieinteresētajām pusēm. Šī Modeļa joma ir lielisks papildinājums iepriekšējām divām jomām ar nepieciešamajiem pierādījumiem izcilu rezultātu sasniegšanā, kā to ir noteikušas projekta ieinteresētās puses.

Projekta izcilības modelis pēc būtības ir ieteikumu kopums, kas balstās uz deviņiem pamatkritērijiem un ir solis pretī ne tikai izcilai projektu, bet arī organizāciju vadībai. Pieci no tiem ir "Iespējas", bet četri – "Rezultāti". Iespēju kritēriji ietver to, ko un kā dara pati organizācija, turklāt Rezultātu kritēriji ietver to, ko organizācija sasniedz. Rezultāti veidojas no Iespējām, turklāt Iespējas tiek uzlabotas un efektīvāk izmantotas ar Rezultātu atgriezenisko saikni.

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata