Pieejami Publisko iepirkumu likuma komentāri – atbilstoši spēkā esošajiem regulējumiem

Pieejami Publisko iepirkumu likuma komentāri – atbilstoši spēkā esošajiem regulējumiem
Foto: AdobeStock

"Publisko iepirkumu konkursa rokasgrāmata" ir vienīgais abonentizdevums Latvijā. Rokasgrāmatā aktualizētas visas nodaļas saskaņā ar spēkā esošo regulējumu un normatīvajos aktos ietvaros veiktajiem grozījumiem.

Pagājušajā gadā stājas stājās jaunais Publisko iepirkumu likums, kas saistīts ar apjomīgām izmaiņām iepirkumu procedūrās, kā arī Eiropas Savienības prasību ieviešanu iepirkumu organizēšanā.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos:

 • atjaunināta nodaļa par pieteikumiem un piedāvājumiem. Saskaņā ar jauno regulējumu pasūtītājam jāparedz, ka pieteikums un piedāvājums ir iesniedzams elektroniski, ja vien nepastāv noteikti izņēmuma gadījumi;
 • iekļauta jauna nodaļa "Elektronisko iepirkumu sistēma, ievērojot būtiskās izmaiņas iepirkumu norises kārtībā elektroniskajā vidē";  
 • saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma pārejas noteikumiem no 2019. gada 1. janvāra visiem pasūtītājiem informācija par Publisko iepirkumu likuma kārtībā plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos u.c. informācija, jāpublicē elektroniskajā iepirkumu sistēmā, nevis kā līdz šim, paredzot iespēju pasūtītājam izvēlēties attiecīgo informāciju publicēt savā tīmekļvietnē, bet nepublicēt elektronisko iepirkumu sistēmā;
 • apskatīta Elektroniskā iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv), kas ir interneta vietne, kura tiek izmantota dokumentu (tostarp pieteikumu un piedāvājumu) iesniegšanai un informācijas apmaiņai pasūtītāju un piegādātāju starpā.

Līdz ar to visa rokasgrāmata aktualizēta atbilstoši apjomīgajām izmaiņām, tā, piemēram:

 • ietverta atjaunināta informācija par katru no iepirkuma procedūrām (tostarp pilnīgi jauno – inovācijas partnerības procedūru) un metu konkursu, ņemot vērā to, ka Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto iepirkumu norises kārtību un termiņus šobrīd regulē ne tikai likums, bet arī Ministru kabineta izdotie noteikumi;
 • iekļauta informācija par strīdu izšķiršanas kārtību starp pasūtītāju un piegādātāju Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, ņemot vērā spēkā esošo regulējumu, kā arī aktuālo Latvijas un Eiropas Savienības tiesu praksi;
 • detalizēti aplūkots zaudējumu atlīdzināšanas institūts, raksturojot zaudējumu veidus un apmēra noteikšanu, kā arī atlīdzināšanas priekšnoteikumus un kārtību publisko iepirkumu procedūras ietvaros;
 • ietverta informācija par elektronisku iepirkumu organizēšanu, tostarp aprakstot elektroniskās iepirkumu sistēmas darbību un funkcijas, ievērojot modernizēto publisko iepirkumu procedūru piemērošanas kārtību elektroniskajā vidē pēc Eiropas Savienības tiesību aktus pārņemšanas;
 • ietverta arī cita būtiska informācija par iepirkuma procedūru un tās norisi, piemēram, iepirkuma dokumentiem, paziņojumiem, kā arī administratīvajiem pārkāpumiem.

Piemēram:

Paziņojumi komunālā sektora iepirkumu procedūrās. Paziņojumu veidi

Komunālā sektora iepirkumu procedūru paziņojumu sagatavošanas un izsludināšanas kārtību nosaka SPSL 31.–40.pants. Minēto noteikumu ievērošana no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju puses nodrošina atklātības principa realizāciju veiktajās iepirkuma procedūrās.

SPSL 31.–40. pantā paredzēto paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību nosaka MK 28.03.2017. noteikumi Nr.182 «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība» (turpmāk – SPS paziņošanas noteikumi). Saskaņā ar SPS paziņošanas noteikumu 4. un 5.punktu paziņojumu sagatavošanai un publicēšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto IUB iepirkumu publikāciju vadības sistēmu (turpmāk tekstā – PVS). PVS paziņojumi tiek sagatavoti, aizpildot paziņojumu veidlapas elektroniska dokumenta formā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izmantojot IUB nodrošināto personalizēto vidi un ievērojot šīs sistēmas lietošanas noteikumus (vairāk par šo sistēmu un tās izmantošanu sk. 2.1.nodaļā).

Paziņojumu saturs ir ietverts SPS paziņojumu noteikumu pielikumos. Saskaņā ar SPS paziņošanas noteikumu 2.punktu ir šādi paziņojumu veidi:

 1. paziņojums par metu konkursu;
 2. paziņojums par metu konkursa rezultātiem;
 3. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi);
 4. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu (sabiedriskie pakalpojumi);
 5. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par kvalifikācijas sistēmu;
 6. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – periodisks informatīvs paziņojums;
 7. paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā;
 8. paziņojums par līgumu (sabiedriskie pakalpojumi);
 9. paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 10. paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi);
 11. brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 12. periodisks informatīvs paziņojums;
 13. paziņojums par kvalifikācijas sistēmu.

Minētos paziņojumus var iedalīt šādās kategorijās:

 1. paziņošana par plānotajiem iepirkumiem,
 2. paziņošana par izmaiņām vai papildu informāciju,
 3. paziņošana par rezultātiem.

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata