Nianses personāla atlases un darba tiesisko attiecību procesā

Autore Karīna Platā, juriste, maģistre personāla vadībā, sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas ļoti šaurās darba sludinājuma satura prasības regulē Darba likums? (7.2.2. «Darba sludinājums»)
  • Kāpēc piezīmes nevajadzētu veikt uz pretendenta oriģinālā CV? (7.2.4. «Neskaidro jautājumu noskaidrošana»)
  • Kas nosaka, vai darba intervija būs mutvārdu vai rakstveida? Vai gan rakstveida, gan mutvārdu? Un kādiem amatiem piemērojami šie abi interviju veidi? (7.2.5. «Darba intervija»)
  • Darba devēja sniegtā informācija par uzņēmuma darbību, tā atšķirību no citiem, vietu tirgū, uzņēmuma kultūru un tradīcijām – kas to nosaka? Kādi aspekti jāņem vērā? Vai darba devēja sniegtajai informācijai jābūt vienādai visiem pretendentiem? (7.2.6. «Darba intervijas struktūra»)
  • Kāds var būt uz noteiktu laiku noslēgta līguma termiņš? (7.3.3. «Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām»)
  • Kā aprēķināt un skaitīt darba līgumu termiņu, ja, teiksim, viens darba līgums noslēgts ar noteiktu termiņu uz četriem mēnešiem un otrs ar noteiktu termiņu uz diviem gadiem? (7.3.3. «Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām»)
  • Kādas darba samaksas organizācijas nosaka likums, un kas nosaka darba samaksas organizācijas piemērojamo sistēmu? (7.3.3. «Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām»)
  • Kā rīkoties, lai rīkojumu neuzskatītu par «lieku papīru»? (7.3.9. «Darba devēja rīkojums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu»)