Lietišķā vārdzinība. Uzrunas un atvadu "sveicieni" lietišķajos rakstos un e-vēstulēs. Un kā tas ir latviski? – termini, lietišķie izteikumi un biežākās kļūdas.Viltīgie vārdu pāri

Vārdu izvēle un to nozīme, terminu lietošana un būtiskās atšķirības – lietišķās valodas specifika ikdienas darbam. Par niansēm un lietām, kuras svarīgi zināt, rokasgrāmatas vadošā autore Dr.oec. Ieva Kalve jaunajā nodaļā 2.1.4.2. «Lietišķā vārdzinība»:

 • Organizāciju tipi. Ko tu atbildi uz jautājumu, kāda tipa organizācijā tu strādā? Vai izmanto visaptverošo apzīmējumu organizācija vai pelnītgribošo uzņēmums, varbūt iestāde vai institūcija? Vai zini atšķirību terminiem iestāde un institūcija?
  «Būsim uzmanīgi un lietosim organizācijas tipu nosaukumus precīzi,» uzmanību vērš autore Ieva Kalve. Kāpēc un par to, kā lietot kompetenti, paskaidrojošas atbildes atradīsi jaunākajos papildinājumos.
 • Amata nosaukums un dzimte. Kā ar dzimtes lietojumu amatu un profesiju nosaukumos? Vai zini, kāpēc nav precīzi teikt, piemēram, goda doktors Anna Lācis? Kā ievērot dzimtes lietojumu dokumentu veidlapās?
 • Uzrunāšana un atvadīšanās lietišķajos rakstos. Kad lietot Tu vai tu? Kad izvēlēties Jūs vai jūs? Detalizēts skaidrojums par lielā sākumburta lietošanu – kad tas ir ieteicams un kad nav nepieciešams. Kāds ir autores Ievas Kalves skatījums par vienu no diskutablākajiem pēdējo gadu jautājumiem par uzrunām un atvadu «sveicieniem» lietišķajos rakstos? Un kā e-vēstulēs?
 • Vienskaitļa un daudzskaitļa lietošana, īpašais vienskaitlis
 • Vārdi ar īpatnībām skaitļa formu lietošanā. Vai zini, ka ikdienas darbā bieži lietotajam vārdam instrukcija ir divas pamatnozīmes?
 • Un kā tas ir latviski? – termini, lietišķie izteikumi un biežākās kļūdas. Kuri ir pēdējo gadu laikā apstiprinātie latviskās atbilsmes vārdi? Kuru terminu lietošanā aizvien bieži sastopamas kļūdas? Un kāda ir ieteicamā izteiksme daudziem neprecīziem, pārprotamiem un nelabskanīgiem izteikumiem?
 • Mulsinošie mazvārdiņi. KA, KAD, PA un PAR lietojums – piemirstā klasiskā gramatika. Kopā vai atsevišķi rakstāmie vārdi?
 • Viltīgie vārdu pāri. Rokasgrāmatas abonentiem pieejama autores apkopota 90 vārdu tabula no vairāk nekā 10 avotiem. Tabulā iekļauti vārdu pāri, kuri ir bieži sastopami lietišķajos rakstos un kuru līdzība vai lietošanas ieradums ir mulsinošs. Tāpēc svarīgi zināt atšķirības. Lai vārdus būtu ērti pārzināt, atrodot nepieciešamo skaidrojumu un izvēloties pareizi, vispirms alfabētsecībā apkopoti visi lielās tabulas vārdi, saglabājot numuru, pēc kura var ērti atrast lielajā tabulā. Lai noder!

Autore Ieva Kalve, kas rosina domāt līdzi, nepieņemt lietas pašsaprotami, mudina analizēt un veidot savu skatījumu, sniedzot argumentētus skaidrojumus un situāciju aprakstus. «Piemēram, kā Jūs jutīsities saņemot negatīvu/noraidījuma vēstuli un redzot, ka:

 • tās sākumā tiekat uzrunāts par ļoti cienīto vai augsti godāto (kurš nu attiecas),
 • beigās saņemot parakstītāja cieņas apliecinājumus (par ko???)
 • un vēl e-vēstules beigās redzot paraksta daļā automātiski pievienoto Lai Jums jauka diena! …»

Tāpat arī atgādinām, ka rokasgrāmatā ir Ministru kabineta Nr. 914 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība» pēdējo grozījumu skaidrojumi, kā arī pieejams paraugs, kā veidot jauno amatu aprakstu, un atbildes uz pārējām izmaiņām, kas saistītas ar to! Autore: dokumentu un pārvaldības eksperte Ilga Robežniece. Jāņem vērā, ka valsts tiešās pārvaldes iestādēm amata apraksts ir obligāts personāla dokuments.

Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata

 

     Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata