Kredītiestādēm ir pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2016. gada 15. janvāri.

«Šajos papildinājumos ir iekļauti un komentēti tie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kas pieņemti valsts budžeta ietvaros un kas daļēji ir spēkā jau no 2016. gada. Būtiskākie no tiem ir kredītiestāžu pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem, kas varētu ļaut VID novērst izvairīšanos no nodokļiem daudz agrākās stadijās. Tāpat ir precizēta informācija UIN daļā attiecībā uz VID atļaujām darījumu veikšanai ar ofšoriem un iekļautas ziņas par no šī gada lietojamo jauno UIN deklarāciju (kopā ar jaunajiem statistikas datiem UIN aprēķiniem par 2015.gadu),» skaidro rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti līdz 2015. gada 17. decembrim un pamatā stājas spēkā ar šī gada sākumu, tostarp arī apjomīgie grozījumi, papildinot likumu ar XII nodaļu «Automātiskā informācijas apmaiņa par finanšu kontiem», kurā ietverti jaunie panti – no 63. panta līdz 101. pantam, kas tiks komentēti turpmākajos papildinājumos.

Par jaunākajiem grozījumiem SIA Deloitte Latvia sniedz šādu komentāru, piemēram:

  • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi» – vienlaikus ar Solidaritātes nodokļa likumu 2016. gada 1. janvārī spēkā stājās arī grozījumi komentējamajā pantā, kas papildina Latvijas nodokļu uzskaitījumu ar solidaritātes nodokli.

    Saskaņā ar likumdevēja nolūku solidaritātes nodokļa mērķis ir mazināt darbaspēka nodokļu regresivitāti augsta ienākuma līmeņa darba ņēmēju un pašnodarbināto kategorijai. Tas faktiski ir ienākuma nodoklis, kaut arī tā apmēri un piemērošana līdzināsies sociālajām iemaksām pēc obligāto iemaksu bāzes griestu sasniegšanas.

  • 22.2 pants «Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam» – likums ir papildināts ar jaunu pantu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā. Tas paredz regulējumu saistībā ar pienākuma noteikšanu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt informāciju VID par aizdomīgiem Latvijas Republikas rezidentu darījumiem (nodokļu jomā).