Korupcijas uztveres indekss

Uzņēmumiem un organizācijām, uzsākot sadarbību starptautiskā līmenī, var nākties saskarties ar atšķirīgu attieksmi pret korupcijas risku, jo tā kontekstu veido attiecīgās valsts ekonomiskā attīstība, vēsture, tradīcijas un daudzi citi korupcijas izplatību ietekmējošie faktori.

Šādās situācijās viens no biežāk izmantotajiem avotiem ir korupcijas uztveres indekss. Tāpat nozīmīgs ir OECD dokuments «Labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības nodrošināšanai». 

Būtiski ņemt vērā:

  • korupcijas riska uztvere dažādās valstīs var būtiski atšķirties, un to ietekmē daudzi faktori;
  • starptautiskajā vidē izmantotais korupcijas uztveres indekss Latviju ierindo vidējā korupcijas riska līmeņa grupā un pēdējos gados šajā rādītājā nav būtisks progress;
  • starptautiskās organizācijas iesaka korupcijas riska pārvaldību skatīt vienotā ētikas un atbilstības programmas ietvarā.

"Neraugoties uz to, ka minētās vadlīnijas attiecināmas uz ārvalstu darījumiem, tās vienlīdz labi palīdz pārbaudīt jebkuras institūcijas vai uzņēmuma pārvaldības modeļa pilnīgumu attiecībā uz kukuļošanas riska pārvaldību," norāda risku pārvaldības, iekšējā audita un iekšējo kontroļu eksperte Linda Sīle. Jāpiebilst, ka sadarbībā ar autori Lindu Sīli rokasgrāmatā ir izveidota nodaļa par korpucijas risku, skaidrojot jēdzienu, riska veidus, galvenos cēloņus, iestāšanās sekas utt. Informācija par korupcijas uztveres indeksu papildina iepriekšpublicēto.

 

Riska vadības rokasgrāmata

 

   

     Riska vadības rokasgrāmata