Kas ir Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments?

 • Kas ir Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments?
 • Kas nosaka šādu iepirkumu veidlapu dokumentu paraugus?
 • Kādi ir ierobežojumi attiecībā uz gada minimālā finanšu apgrozījuma prasībām?

Izmaiņas publisko iepirkumu jomā turpina skaidrot rokasgrāmatas autors ZAB Primus, sniedzot atbildes gan uz minētajiem, gan daudziem citiem jautājumiem, vienlaicīgi precizējot būtiskus aspektus iepirkumu jomā, kas saistīti ar normatīvo aktu izmaiņām.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.8. «Līgumcenu robežas»;
 • 1.9. «Prasības piegādātājiem»;
 • 2.1. «Paziņojumi publisko iepirkumu procedūrās. Paziņojumu veidi»;
 • 4.2. «Piedāvājums»;
 • 5.7. «Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība»;
 • 5.8. «Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem»;
 • 6.1. «Iepirkumu procedūru veidi komunālajā sektorā»;
 • 9.1. «Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un strīdi par PIL noteikumu pārkāpumiem».

Ieskatam piedāvājam nelielu citātu no autora ZAB Primus skaidrojuma par atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtību saistītā ar pakalpojumu iepirkuma tiesisko regulējumu:

«Saskaņā ar PIL 8.panta astoto daļu tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai vairāki iepirkuma veidi (būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes), piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami iepirkuma veidam, kurš ir attiecīgā iepirkuma līguma galvenais priekšmets. Iepirkuma līgumiem, kuru priekšmets daļēji ietver PIL 2.pielikumā minētos pakalpojumus un citus pakalpojumus vai daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes, galveno priekšmetu un piemērojamo iepirkuma procedūru nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā līgumcena ir visaugstākā.»