Kāpēc PVN likums pats par sevi nedod pilnīgu ieskatu elektroniskā rēķina prasībās?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 10. augustu.
Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – pastāvīgās iestādes izvērtēšana saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
  Terminu «pastāvīgā iestāde» un «pastāvīgā pārstāvniecība» būtiskā atšķirība. Tāpat arī skatīts piemērs: Vācijas komersantam – konsultāciju pakalpojumu sniedzējam Latvijā ir pārstāvis, kurš ir atbildīgs par konsultāciju pakalpojumu līgumu noslēgšanu ar Latvijas klientiem. Pakalpojumu nodrošināšanai tiktu izmantoti komersanta resursi un darbaspēks ārzemēs.
 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošana: kuģu piegādes un kuģu nomas pakalpojumi.
  Kāda ir tiesu prakse? Kas, vērtējot jautājumu par PVN 0% likmes piemērošanu komerciālai darbībai izmantojamu kuģu fraktēšanai, tika norādīts EST nolēmumā apvienotajās lietās Nr. C-181/04, C-182/04 un C-183/04? Luksemburgas uzņēmums Bacino Charter Company SA sniedza starptautiskajos ūdeņos izmantojamas jahtas nomas pakalpojumus privātpersonām atpūtas un izklaides nodrošināšanai. Kāpēc Luksemburgas nodokļu administrācija, pamatojoties uz Luksemburgas likumiem, noteica, ka Bacino nebija tiesību piemērot PVN 0% likmi sniegtajiem nomas pakalpojumiem?
 • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – atskaitāmā priekšnodokļa proporcijas piemērošana, ja tiek veiktas finanšu līzinga aktivitātes.
  Saistībā ar šo jautājumu EST lietā Nr. C-183/13 izskatīja Fazenda Publica (Portugāles nodokļu administrācija) prasību pret banku Banco Mais SA par atskaitāmā PVN aprēķināšanu. Ko šī lieta ļāva secināt praksē?
 • 122. pants «Brīdis, kad nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem norāda nodokļa deklarācijā un iemaksā valsts budžetā, ja preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā» – preču un pakalpojumu saņemšana no ES personas, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs: PVN piemērošana un deklarēšana;
 • 132. pants «Nodokļa rēķina nosūtīšana elektroniski» – elektronisks nodokļa rēķins: praktiskie aspekti.
  Kāpēc PVN likums pats par sevi nedod pilnīgu ieskatu elektroniskā rēķina prasībās? Kam jāuzņemas atbildība par rēķina autentiskuma nodrošināšanu, ja netiek izmantots elektroniskais paraksts? Kā rīkoties, ja nodokļa maksātājam rodas šaubas par tā elektronisko rēķinu atbilstību nodokļa rēķina prasībām?