Kāpēc Latvijā valsts pārvaldē ir nepieciešams izmantot projektu un programmu portfeļa vadību?

"Stabila un ilgtspējīga valsts (sabiedrības) attīstība ir mērķis, kas formulēts vairākos pēdējā laikā izstrādātajos valsts vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentos. Valsts pārvaldes pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam konstatēta risinājuma un instrumenta neesamība, kas ļautu veiksmīgi īstenot valsts pārvaldes reformas un nodrošināt attīstības plānošanas sistēmas sasaisti ar plānošanas sistēmas īstenošanu praksē.

Apkopojot informāciju par 2015. un 2016. gadā veiktajām revīzijām valsts pārvaldē, Valsts kontrole norāda, lai arī katrā revīzijā konstatēti specifiski trūkumi, kurus ir pa spēkam novērst katrai atsevišķai revidējamai vienībai, tomēr projektu vadības, uzraudzības un specifisku projektu vadības kompetenču trūkums ir identificējams gandrīz katrā projektā. Tie nereti ir galvenie iemesli, kāpēc valsts pārvaldē stratēģisko uzdevumu izpilde un īstenošana ievelkas, izmaksā vairāk, nekā plānots, bet pēc ieviešanas nereti nesasniedz izvirzītos mērķus," situācijas problemātiku raksturo projektu vadības speciāliste valsts pārvaldē  Ingūna Lazdiņa-Ķuze.

Lai pamatotu, kāpēc Latvijā valsts pārvaldē ir nepieciešams izmantot projektu un programmu portfeļa vadību, autore vērš uzmanību šādiem aspektiem:

  • salīdzinājums starp projektu, programmu un portfeli;
  • starptautiskā pieredze projektu, programmu portfeļa vadībā valsts pārvaldē;
  • situācija Latvijā;
  • Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošana ar projektu, programmu portfeļa principiem;
  • Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 projektu programmu portfeli;
  • projektu portfeļu vadības princips;
  • Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 salīdzinājuma analīzi ar programmu portfeli.

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata