Kā uzņēmumā veidot vienotu izpratni par riskiem?

Kā uzņēmumā veidot vienotu izpratni par riskiem?
Vienota risku klasifikācija palīdz iestādē veidot vienotu izpratni par riskiem, ar kuriem organizācija saskaras, un labāk izprast organizācijas riska profilu. Tieši iekšējās vides riski ir katra uzņēmuma rokās.
Foto: StockAdobe

Risku grupēšana nepieciešama, lai būtu iespējams iegūt apkopojošu un analītisku informāciju par riska lielumiem grupās, kas ir svarīgi risku īpašniekiem  un vadītājiem gan uzraugot, gan salīdzinot riskus.

Organizācijas darbību nosaka ārējās un iekšējās vides mijiedarbība. Organizācija funkcionē, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības, kā arī vienlaikus darbojoties atbilstoši ieinteresēto pušu, arī klientu, vajadzībām. Jebkura organizācija neatkarīgi no juridiskās formas un izmēra saskaras ar iekšējiem un ārējiem faktoriem, kas izraisa nenoteiktību par izvirzīto mērķu sasniegšanu; nenoteiktība ir saistīta ar riskiem. Tādēļ sākotnēji riskus var iedalīt:

  • ārējās vides riskos – izraisa notikumi ārējā vidē;
  • iekšējās vides riskos – izraisa notikumi iekšējā vidē.

Ārējās vides risku (sk. attēlu) notikumus organizācija pilnībā un tieši ietekmēt nevar, jo riska iestāšanās iespējamības kontrole ir ārpus organizācijas ietekmes sfēras. Tajā pašā laikā organizācija var kontrolēt šādu notikumu radītās sekas, laikus konstatējot un operatīvi rīkojoties, kad risks iestājas, lai samazinātu ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu. Piemēram, par ārējiem riskiem var uzskatīt straujas politisko prioritāšu maiņas vai globālas ekonomiskās situācijas izmaiņas, demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos, ugunsgrēkus, plūdus, terorismu, gripas epidēmiju, ko organizācija tieši nevar ietekmēt.

Ārējie riski

Ārējie riski.
Riska vadības rokasgrāmata

Riska vadības rokasgrāmata


 

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 1.25 €
Cena (ieskaitot PVN): 12.37 €