Kā sasniegt mazu, efektīvu un kvalitatīvu valsts pārvaldi?

Projektu vadības orientēta pieeja valsts pārvaldē – autore Ingūna Lazdiņa, projektu vadības speciāliste valsts sektorā, vērsusi uzmanību divām valsts pārvaldes aktualitātēm: politikas veidošana caur IKT attīstību un personālresursu kompetenču pilnveidošana.

Lai gan jau ilgus gadus tiek gatavoti politikas un stratēģiskie valsts dokumenti, kur parādās aicinājums ieviest/izmantot projekta vadību principus, tieši šobrīd ir cerība, ka būs arī izmaiņas realitātē.

«Valsts pārvaldes attīstību nosaka gan pieprasījums no sabiedrības, gan ierobežojoši faktori. No vienas puses, valsts pārvaldi ietekmē pieaugošās prasības pēc augsta standarta un kvalitatīviem – klienta gaidām atbilstošiem – pakalpojumiem. Rezultātā secinājums ir viens – jāpaaugstina valsts pārvaldes procesu un pakalpojumu efektivitāte un kvalitāte,» tēmas aktualizācijas nepieciešamību skaidro autore I. Lazdiņa.

Tā kā ir sagaidāms, ka turpmākajos gados palielināsies ieguldījumi informācijas sistēmu izveidē un it īpaši to uzturēšanā, tas nozīmē, ka valdībai vajadzēs nodrošināt efektīvu vienotas IKT attīstības izstrādes procesu vadību. Iepriekš minētās problēmas norāda par nepieciešamību vienota risinājuma/instrumenta izstrādi valsts pārvaldē, kas nosaka PROJEKTU VADĪBAS PIEEJU PIRINCIPU LIETOŠANU, jo valdības izvēlētā IKT ieviešanas struktūra paredz trīs secīgus posmus.

Kādi ir IKT ieviešanas posmi? Kādas ir esošās valsts pārvaldes problēmas? Un kuri ir galvenie valsts pārvaldes projektu vadības neveiksmes faktori? Kā izprast valsts IKT pārvaldības organizatorisko ietvaru?

Atbildes uz šiem jautājumiem un apliecinājumu tam, kā projektu vadības pieejas principi spēj nodrošināt efektīvāku valsts pārvaldi, skatiet jaunākajos papildinājumos – 2.2. nodaļas «Projektu vadīšana» 2.2.1. pielikumā «Projektu vadības orientēta pieeja valsts pārvaldē».