Kā aprēķina PVN, ja darījuma puses nav vienojušās?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 13. februāri.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 6. pants «Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi» lai noteiktu, vai darījums ir vai nav uzskatāms par tādu, kas veikts savām vai personāla privātajām vajadzībām, katra situācija jāvērtē atsevišķi, tāpēc tiek apskatīts piemērs no prakses – EST 2013. gada 18. jūlija spriedums lietā C-124/12 AES-3C MARITZA EAST 1 (AES-3C);
  • 34. pants «Darījuma ar nodokli apliekamās vērtības noteikšanas vispārīgie
    noteikumi»
    praksē ir situācijas, kad darījuma puses nav vienojušās par to, vai preču un pakalpojuma cenā ir iekļauts PVN. Proti, līguma noteikumos nav atsauces uz PVN. Kā šādos gadījumos aprēķina PVN?
  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – atšķirībā no Augstākās tiesas EST nav atzinusi par pieļaujamu, ka priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ir liedzamas uz 2. kritērija pamata, proti, ka pietiekams pamats priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai ir apstāklis, ja VID pierāda, ka pats nodokļa maksātājs iesaistījies darījumā ar fiktīvu uzņēmumu;
  • 106. pants «Priekšnodokļa korekcija citos gadījumos» – ar priekšnodokļa korekciju saistītie Latvijas noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz PVN direktīvas noteikumiem. Runājot par budžetā maksājamā PVN apmēra korekcijām, apskatīts piemērs no EST prakses.

Vēlreiz vēršam uzmanību, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, stājas spēkā būtiskas izmaiņas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas nosacījumos. Ar komentāriem par šīm būtiskajām izmaiņām var iepazīties rokasgrāmatas iepriekšējos papildinājumos.