Jaunums rokasgrāmatā - iepirkumu procedūras norises gaita un pagaidu aizsardzības pasākumi

 

Rokasgrāmatas autors ZAB "Primus Derling" vērš uzmanību publisko iepirkumu aktualitātēm:

  • izstrādāta jauna rokasgrāmatas nodaļa, kas apskata pagaidu aizsardzības pasākumus publisko iepirkumu procedūrās;
  • precizēti sarunu procedūras piemērošanas noteikumi;
  • papildus izskaidrota elektronisko pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
  • papildināta informācija attiecībā uz apstākļiem, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā.

Tā, piemēram, informācijā par pagaidu aizsardzību akcentēts:

Administratīvajā procesā, ja pieņemtais lēmums ir administratīvs akts, ir izšķirams, vai šī lēmuma darbība, to apstrīdot vai pārsūdzot, tiek vai netiek apturēta. Iepirkumu procedūras rezultātā tiek pieņemts lēmums par uzvarētāju (administratīvais akts), saskaņā ar ko pasūtītājs slēdz privāttiesisku līgumu. Pārējie iepirkuma procedūras ietvaros pieņemtie lēmumi ir uzskatāmi par starplēmumiem (tostarp procesuāliem lēmumiem) vai procesuālām darbībām, ko vispārīgā gadījumā atsevišķi nevar apstrīdēt. 

Saskaņā ar APL 80.panta pirmo daļu iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbību (ar šajā pantā noteiktajiem izņēmumiem) no dienas, kad iesniegums saņemts iestādē. Attiecīgi gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par uzvarētāju iepirkumā (administratīvs akts) un tas tiek apstrīdēts (iesniedzot IUB iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem), tiek apturēta lēmuma par uzvarētāju darbība, kā rezultātā pasūtītājs nevar slēgt līgumu ar uzvarētāju līdz iesniegums netiks izskatīts IUB.

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata