Jaunums! Elektroniskie rēķini publiskajos iepirkumos

Rokasgrāmatas autors ZAB "Primus Derling" sagatavojis šādus jaunākos papildinājumus:

  • papildināta informācija attiecībā uz apstākļiem, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā, ņemot vērā grozījumus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā;
  • izstrādāta jauna rokasgrāmatas nodaļa, kas apskata elektronisko rēķinu izmantošanu publiskajos iepirkumos.

Minētie grozījumi regulē visu jomu publiskos iepirkumus un attiecas uz jebkuru uzņēmēju, kurš piedalās publiskajā iepirkumā.

Piemēram, saistībā ar jauno nodaļu par elektronisko rēķinu autors norāda, ka elektroniskais rēķins saskaņā ar PIL 1.panta 5.1punktu ir rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt. Attiecīgi par šādu elektronisku rēķinu, kurš jāpieņem pasūtītājam, uzskata tikai mašīnlasāmus rēķinus, kurus var automātiski apstrādāt. Turpretī vienkārši ieskenēts, nokopēts vai kā citādi elektroniskā veidā atvasināts attēla fails nav uzskatāms par elektronisku rēķinu Elektronisko rēķinu direktīvas izpratnē. Elektroniskais rēķins, kas pasūtītājam jāpieņem, ir tikai tāds rēķins, kas atbilst noteiktam standartam jeb formai.

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

 

 

 


8.3.2. Elektroniska rēķina nosūtīšana