Iznomātāja aizturējuma tiesības. Būvniecības līguma paraugs

Vai nomniekam ir tiesības saņemt nepieciešamo izdevumu atlīdzību? Kad tas ir iespējams? Kas ir nepieciešamie izdevumi?! Vai arī elektroinstalācijas nomaiņu var pieskaitīt pie šādiem izdevumiem? Kā nomnieks savā labā var izmantot aizturējuma tiesības? Kas tās ir?! Un kā var izpausties lietas aizturēšana?!

Tā ir tikai neliela daļa no jautājumiem, uz kuriem iespējams atrast atbildes «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatā».

Būtiskākie aspekti, ko rokasgrāmatas autors ZAB Primus (kopš 2015. gada 14. decembra ZAB Redot mainītais nosaukums) ietvēris jaunākajos papildinājumos, ir:

 • iznomātāja aizturējuma tiesības nomnieka parādsaistību gadījumā;
 • aktualizēts būvniecības līguma paraugs atbilstoši jaunajam Būvniecības likumam.

Jānorāda, ka būvniecības (uzņēmuma) līguma paraugs ir izstrādāts un ieteicams maza vai vidēja apjoma objektu būvniecībai. Šis līguma paraugs paredzēts tiesisko attiecību nodibināšanai starp pasūtītāju un būvuzņēmēju par būvdarbu veikšanu. Būvprojekta izstrādes pienākums atbilstoši šī līguma parauga noteikumiem ir pasūtītājam, būvuzņēmēja pienākums ir būvdarbu veikšana atbilstoši pasūtītāja iesniegtam un būvvaldē akceptētam būvprojektam, būvatļaujai, kurā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Plašāk lasiet:

 • 3.3. «Iznomātāja un nomnieka tiesības un pienākumi»:
  • 3.3.1. «Nomnieka tiesības»;
  • 3.3.2. «Nomnieka tiesības uz zaudējumu un izdevumu atlīdzību»;
  • 3.3.3. «Iznomātāja tiesības»;
  • 3.3.4. «Nomnieka pienākumi»;
  • 3.3.5. «Iznomātāja pienākumi»;
  • 3.3.6. «Zemes noma»;
  • 3.3.7. «Piespiedu zemes noma»;
 • 7.4. «Būvniecības līgumi»:
  • 7.4.2. «Būvniecības (uzņēmuma) līgums».