Izmaksas - būtisks projektu vadīšanas posms

Izmaksas - būtisks projektu vadīšanas process
Projekta izmaksām bieži ir pievērsta vislielākā uzmanība no daudzām ieinteresētajām pusēm, īpaši sponsora, izpildes un pasūtītāja puses vadības, utt.
Foto: AdobeStock

Izmaksu vadība iekļauj aktivitātes, kas nepieciešamas, lai izstrādātu projekta budžetu un pēc tam kontrolētu izmaksas[1]. Izmaksas ir viens aspektiem projektu spriedzes trijstūrī. Projekta izmaksu plānošanu var uztvert kā pamata plānošanas aktivitāšu noslēdzošo posmu, jo izmaksu plānošana balstās uz tvēruma, resursu un laika plānošanā sagatavoto informāciju.

Izmaksu vadības procesi (sk. attēlu)[1][2]:

  • Novērtē aktivitāšu izmaksas. Atbilstoši aktivitāšu resursiem izvirzītajām prasībām aprēķina resursu izmaksas, kas vajadzīgas projekta aktivitāšu izpildei. Izmaksu novērtējumu ir iespējams izteikt mērvienībās, piemēram, cilvēkstundās, iekārtu izmantošanas stundās vai naudas izteiksmē. Rezultātā tiek iegūts katras aktivitātes izmaksu novērtējums.
  • Nosaka projekta budžetu. Projekta izmaksu novērtēšana un budžeta izstrāde ir cieši saistītas. Izmaksu novērtēšana nosaka projekta kopējās izmaksas, savukārt budžeta izstrāde norāda, kur un kad izmaksas tiks tērētas. Izmantojot aktivitāšu izmaksas un projekta laika grafiku, tiek aprēķināts projekta kopējais budžets, laikā noteiktā projekta izmaksu bāzlīnija un projekta finansējuma vajadzības. Rēķinot projekta budžetu un izmaksu bāzlīniju, tiek ietvertas arī rezerves neparedzētiem gadījumiem un vadības rezerves, ko izmantot vadības kontroles nolūkiem vai arī identificēto risku ietekmes segšanai.
  • Izmaksas kontrolē, novērtējot novirzes starp plānoto un faktisko izmaksu izlietojumu un veicot nepieciešamās korektīvās darbības. Kā viena no metodēm projekta izmaksu kontrolei ir iegūtās vērtības vadība, ar kuras palīdzības var novērtēt ne tikai esošo situāciju, bet arī prognozētās darbu pabeigšanas izmaksas, veikt tendenču un noviržu analīzi. Lai novērtētu izmaksu izlietojumu, jāuzkrāj laika grafika dati, piemēram, plānoto aktivitāšu darbu izpilde.
Projekta izmaksu vadības procesi
Projekta izmaksu vadības procesi

 

Projektu rgr.

 

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata

 

  
  1. a, b LVS (Latvijas valsts standarti) ISO (The International Organisation for Standartization), LVS ISO 21500:2016 – Projektu vadības vadlīnijas. LVS, 2016.
  2. ^ Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) –Sixth Edition. PMI, 2017.