Izdevumi darba apstākļu nodrošināšanai, ko PVN likuma normas skaidri neregulē

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 13. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini» – paskaidrots, kas pilnveidots regulējumā par fiskālā pārstāvja darbību Latvijā (grozījumi, kas stājās spēkā ar š.g. 15. martu);
  • 35. pants «Preču piegādes un pakalpojuma vērtībā iekļaujamās izmaksas un maksājumi» – runājot par nekustamā īpašuma nomas pakalpojumiem, praksē nereti nomas līgumā tiek noteikts, ka nomniekam ir pienākums iznomātājam kompensēt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Komentāros skatīts no praktiskā viedokļa aktuālais jautājums, kādi maksājumi ir iekļaujami nomas maksā un vai šo maksājumu skaitā ietilpst NĪN;
  • 42. pants «Nodokļa samazinātās likmes piemērošana» – skaidrota Latvijā samazinātās PVN likmes 12% apmērā piemērošana un, apskatot iespēju piemērot samazinātas likmes elektroniskiem iespieddarbu izdevumiem, analizēti spriedumi EST divās lietās;
  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – skaidroti izdevumi darba apstākļu nodrošināšanai, akcentējot to, ko minētās PVN likuma normas skaidri neregulē;
  • 138. pants  «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – skaidrota lietotu transportlīdzekļu atsavināšana nomaksas pirkuma darījumā, kādu situāciju praksē bieži izmanto uzņēmumi un kādi ir līzinga devēja secīgu darījumu soļi.

Vēlreiz vēršam uzmanību, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, stājas spēkā būtiskas izmaiņas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas nosacījumos. Ar komentāriem par šīm būtiskajām izmaiņām var iepazīties  rokasgrāmatas iepriekšējos papildinājumos.