ISO 31 000 standarts risku vadības procesā

Abonentizdevuma jaunākie papildinājumi turpināti sagatavot sadarbībā ar risku pārvaldības ekspertēm – Anitu Hāzneri un Andu Krauzi –, rokasgrāmatā iekļaujot informāciju par ISO 31 000 standartu.

Iepazīstoties ar jaunākajiem papildinājumiem, uzzināsiet šādu informāciju par ISO 31 000 standartu:

 • vispārējs standarta apraksts;
 • risku vadības principi un vadlīnijas to ieviešanai;
 • risku vadības ietvars;
 • risku vadības process;
 • uzraudzība un pārvērtēšana;
 • risku vadības procesa pieraksti.

ISO 31 000 standarts apraksta risku būtību, līmeni un sarežģītību un nosaka vispārējus risku vadības principus un ieviešanas vadlīnijas. Lai lietotu šīs vadlīnijas, standarts paredz, kā organizācijai ir jāizprot attiecīgais ietvars (vide), kurā ieviest risku vadību.

Līdz ar to risku vadībai jāpalīdz izvairīties no neefektīvas un nelietderīgas reaģēšanas uz riskiem, optimizējot resursu izlietojumu. Risku vadībai ir jābūt integrētai organizācijas pārvaldībā, filozofijā un kultūrā. Standarts paredz būtisku risku vadības komponenšu ieviešanas vadlīnijas un var palīdzēt organizācijai atbilst normatīvo aktu un starptautiskajām prasībām, kā arī uzlabot tās sniegumu.

ISO 31 000 standarts paredzēts izmantošanai ieinteresētajām pusēm, tai skaitā tādām:

 • kuras ir atbildīgas par risku vadības ieviešanu organizācijā;
 • kurām ir jānodrošina, ka organizācija vada riskus;
 • kurām ir jāvada riski organizācijā kopumā vai darbību līmenī;
 • kurām ir jānovērtē organizācijas prakse risku vadībā;
 • kā arī standartu, vadlīniju, procedūru, rīcības kodeksu izstrādātājiem.

Risku vadības ieviešana ir atkarīga no, piemēram, organizācijas vajadzībām, mērķiem, iekšējās vides, organizatoriskās struktūras, projektiem, darbības procesiem, sniegtajiem pakalpojumiem, saražotajiem produktiem.

Risku vadības ietvars nodrošina, ka risku vadības procesā iegūtā informācija tiek izmantota lēmumu pieņemšanā un stiprina atbildību visos organizatoriskajos līmeņos

ISO 31 000 standarts vērš uzmanību uz to, ka būtiski faktori var palīdzēt adaptēt risku vadības pieeju, kas ir piemērota organizācijas vajadzībām un veicina izvirzīto mērķu sasniegšanu.