Iekšējā audita procesa risku vadība

Vadot iekšējā audita procesa riskus un ieviešot organizācijas 3 vai 4 līniju aizsardzības modeļus, tiek pilnveidota un stiprināta organizācijas iekšējās kontroles vide! Par iekšējā audita procesa risku vadību, kā arī organizācijas aizsardzības kontroļu modeļa teoriju, ieteikumiem un prakses piemēriem uzziniet jaunākajos papildinājumos, kuru autores ir risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze.

Šis materiāls būs noderīgs iekšējiem auditoriem, ārējiem auditoriem, risku vadītājiem, kvalitātes vadītājiem, stratēģiskajiem plānotājiem, organizāciju vadītājiem, kā arī visiem interesentiem.

Galvenais atcerēties, ka profesionāls iekšējais audits ir būtisks ne tikai lielām un vidējām organizācijām, bet vienlīdz svarīgs arī mazajām organizācijām. Ikvienas augstākās vadības uzdevums ir izveidot kvalitatīvu iekšējā audita funkciju. Kā to sasniegt un kādus riskus ņemt vērā?! Par to Anitas Hāzneres un Andas Krauzes saistošajā materiālā:

 • 2.3. «Iekšējais audits»:
  • 2.3.1. «Iekšējā audita procesa riski»;
  • 2.3.2. «Iekšējā audita procesa galveno risku mazināšana»;
 • 2.4. «Trīs līmeņu un četru līmeņu aizsardzības modelis»:
  • 2.4.1. «Trīs līmeņu aizsardzības modelis efektīvai risku vadībai un kontrolei»;
  • 2.4.2. «Četru līmeņu aizsardzības modelis finanšu sektoram».

Tā, piemēram, uzzināsiet, ka galvenie iekšējā audita procesa riski ir:

 • neveiksmīga audita norise (parasti tiek uzdots jautājums: «Kāpēc iekšējie auditori neidentificēja problēmas?»);
 • nepatiesas (nepareizas) pārliecības sniegšana;
 • reputācijas risks.

Tāpat arī – vai esat aizdomājušies, ka  par iekšējā audita risku uzskata risku, ka auditors sniedz nepareizu atzinumu par finanšu pārskatiem. Vai kāds apzinās, kādas kļūdas un kādēļ var būt, sagatavojot audita ziņojumu?

Savukārt, runājot par organizācijas  aizsardzības kontroļu modeļiem, autores skaidro, kāpēc trīs līmeņu aizsardzības modelis ir piemērots jebkura lieluma organizācijai. «Pat ja organizācijā nav izveidota risku vadības sistēma un formāli risku vadība netiek īstenota, šis modelis var palīdzēt ieviest efektīvu risku pārvaldību,» par trīs līmeņa aizsardzības modeli pārliecina Anitas Hāznere un Anda Krauze. Tāpēc ņemiet vērā, ka trīs līmeņu aizsardzības modelis piedāvā vienkāršu, bet efektīvu risinājumu, kā nodrošināt komunikāciju par risku vadību un kontroli, vienlaicīgi skaidrojot iesaistīto pušu funkciju un lomu sadalījumu.

Vienlaicīgi autores sniedz ieteikumus banku un apdrošināšanas sektoru uzņēmumiem, aicinot tajos izmantot nākamā līmeņa – četru aizsardzības līniju – modeli. Detalizēti ar ieteikumiem un piemēriem no prakses iepazīstieties jaunākajos papildinājumos!