Grozījumi PPP likumā. Jauns regulējums par apakšuzņēmēju piesaistīšanu, nomaiņu un tiesībām publiskās un privātās partnerības līgumos

Grozījumi PPP likumā – tas ir galvenais jauno papildinājumu fokuss. Saistībā ar to rokasgrāmatas autors zvērināto advokātu birojs BDO Law iekļāvis šādu informāciju:

 • jauns regulējums par apakšuzņēmēju piesaistīšanu, nomaiņu un tiesībām publiskās un privātās partnerības līgumos;
 • grozījumi noteikumos par publiskās un privātās partnerības līgumu grozīšanu un pirmstermiņa izbeigšanas gadījumiem;
 • precizēti konkursa dialoga piemērošanas gadījumi;
 • paredzēta jauna koncesijas procedūra – sarunu procedūra;
 • atviegloti koncesijas procedūras noteikumi koncesijas līguma slēgšanai par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem;
 • paredzēti privileģētie koncesijas līgumi, kas ļauj likumā noteiktos gadījumos rezervēt iespēju piedalīties koncesijas procedūrā pretendentiem, kuri nodarbina personas ar invaliditāti;
 • precizēti noteikumi par koncesijas līguma minimālo termiņu;
 • precizēti termiņi pretendentu pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai koncesijas procedūrās.

Tāpat arī autors atbilstoši papildinājis informāciju par jauno Publisko iepirkumu likumu:

 • jaunumi Publisko iepirkumu likumā 2017. gadā – divas jaunas iepirkumu procedūras: konkursa procedūra ar sarunām un inovācijas partnerības procedūra;jaunumi saistībā ar atlases kritērijiem, uzticības atjaunošanu, izziņām, zaļo publisko iepirkumu u.c.;
 • ieviests depozīts par IUB lēmumu apstrīdēšanu;
 • grozījumi attiecībā uz konkursu nolikumu saturu;
 • izmaiņas attiecībā uz sarunu procedūru.

Izmantojiet apjomīgi aktualizēto rokasgrāmatu!

Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

 

     Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata