Fiziskās personas maksātnespēja: process, tā uzsākšana, pieteikuma paraugs

Fiziskās personas maksātnespēja: process, tā uzsākšana, pieteikuma paraugs
Maksātnespējas process ir publisks, un ziņas par to tiek ietvertas maksātnespējas reģistrā, kura ieraksti ir publiski pieejami.
Foto: AdobeStock

Fiziskās personas maksātnespējas process ir veids, kā persona sertificēta maksātnespējas procesa administratora uzraudzībā un maksātnespējas procesu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var atjaunot maksātspēju un pēc saistību dzēšanas procedūras beigām tikt atbrīvota no parādsaistībām.

Mērķis – fiziskās personas (turpmāk – parādnieks) maksātnespējas procesa mērķis (Maksātnespējas likuma 5. pants) ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. 

Izvēloties uzsākt maksātnespējas procesu, ir jārēķinās, ka tiek uzlikts pienākums gūt ienākumus, kā arī procesa rezultātā tiks atsavināta un pārdota īpašumā esošā manta. Tāpat jāņem vērā, ka maksātnespējas process nedzēš uzturlīdzekļu nemaksāšanas parādu un sodus no neatļautām darbībām.

Šo procesu fiziskā persona uzsāk labprātīgi, un tas ir paredzēts tikai labticīgām personām, kuras no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, finanšu krīzes ietekmē vai laulības šķiršanās rezultātā samazinājušies ieņēmumi, radušās veselības problēmas u.c., vairs nav spējīgas segt vai ilgtermiņā nespēs segt savas saistības pret kreditoriem (08.03.2019. raksts «Fiziskas personas maksātnespēja», «Latvijas Vēstneša» portāls).

Ja fiziskā persona ir izpildījusi savu saistību dzēšanas plānu, atlikušās nesegtās parādsaistības pilnā apmērā tiek dzēstas, un kreditori zaudē prasījuma tiesības pret fizisko personu.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā jānorāda:

  • parādnieka vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta;
  • apstākļi, kuru dēļ fiziskā persona nav spējīga izpildīt saistības;
  • visas termiņā neizpildītās saistības un to summas;
  • visas saistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā; 
  • visu to saistību kopējā summa, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā;
  • parādnieka mantas sastāvs, tajā skaitā parādnieka daļa laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā;
  • vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes Regulas Nr. 1346/2000 noteikumi (vai parādniekam ir kreditori vai manta citā Eiropas Savienības dalībvalstī).

Plašāka informācija par fiziskas personas maksātnespējas procesu, tā uzsākšanu un pieteikuma paraugs:

 

Līgumu rokasgrāmata

 

 

   Līgumu rokasgrāmata
 

 

 Abonēt