Datu aizsardzības prasības būvniecības jomā - pārskatatbildība

Datu aizsardzības prasības būvniecības jomā - pārskatatbildība
Arī būvniecības nozarē personas datu aizsardzība ieņem svarīgu lomu, jo līdztekus būvniecības procesiem tiek slēgti darba, sadarbības un būvniecības līgumi, tiek iegūta un izmantota informācija par fiziskām personām (darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem, pilnvarotajām personām, kontaktpersonām), kā arī tiek lietotas tādas tehnoloģijas kā videonovērošana, lai nodrošinātu darba procesa uzraudzību un darba kvalitātes kontroli.
Foto: AdobeStock

Apopojot aktualitātes būvniecības jomā, vēršam uzmanību šādiem jaunumiem:

 1. Lai būvniecības procesa uzsākšanas stadijā pasūtītājs varētu labāk aizsargāt savas intereses, pasūtītājam ir jānoslēdz visaptverošs un kvalitatīvs būvprojektēšanas līgums.
 2. Grozījumi Būvniecības likumā paredz būvniecības procesam un tā kontrolei nepieciešamos datus uzglabāt Būvniecības informācijas sistēmā, nodrošinot to apriti starp publiskās pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem.
 3. Tādi dati, kā būvniecības procesa uzraudzība vai būvniecības dalībnieku un to profesionālās darbības pārkāpumi, kā arī ar būvniecību saistītie reģistri ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā.
 4. Par būvniecības nozari atbildīgās ministrijas padotībā esošā iestāde veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību un kontroli, pārbaudot būvizstrādājumu atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos paredzētajām prasībām un būvizstrādājumam deklarētajām ekspluatācijas īpašībām, un pieņem būvizstrādājumu tirgus dalībniekiem saistošos lēmumus.
 5. Pirms rosināt būvniecības procesu, būvniecības likums izvirza pamatnoteikumus, kuri ir jāievēro, īstenojot jebkuru būvniecības ieceri – atbilstība teritorijas plānojumam, saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku un atbilstība citos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem.
 6. Būvniecības ierosinātāji visbiežāk apstrīd un pārsūdz administratīvos aktus, ar kuriem tiek kavēta būvniecības ieceres īstenošana, piemēram, publiskās apspriešanas piemērošana, atteikums izdot būvatļauju u.c., retāk tādus, kuri pēc savas būtības ir labvēlīgi, tomēr būvniecības ierosinātājam kādu apstākļu dēļ neapmierinoši – būvatļauja, tehniskie un īpašie noteikumi.
 7. Būvniecības ierosinātājs var izdot pilnvaru vest būvniecības administratīvā procesa lietu, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, piemēram, mutvārdos būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, u. tml.
 8. Būvkomersantu klasifikācijas mērķis ir būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošana publiskā finansējuma iepirkumos, izveidojot atklātu, skaidru sistēmu būvdarbu veicēju profesionālo prasmju, pieredzes un kompetenču novērtēšanai un piemērošanai būvdarbu iepirkumos.

Tāpat arī aizvien ir aktuāls jautājums par datu aizsardzību būvniecības jomā. Tā jāatzīmē, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā krietna un rūpīga saimnieka jēdziens izpaužas 5. pantā noteikto personas datu apstrādes principu ievērošanā, proti, pārzinis, tajā skaitā jebkurš būvuzņēmējs vai saistīto pakalpojumu sniedzējs, ir atbildīgs par personas datu apstrādes principu ievērošanu un spēj uzskatāmi pierādīt uzņēmuma darbības atbilstību Regulas prasībām.

Lai gan lielākā daļa uzņēmumu kopš 2018. gada 25. maija jau ir ieviesuši Regulas prasības ikdienas datu apstrādes procesos, tomēr uzņēmēji bieži atzīst, ka ne līdz galam ir saprotama Regulas prasību jēga un būtība. Turpmākajā sadaļā tiek skaidrots katrs no personas datu apstrādes principiem un to piemērošana.

Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt likumīgai, godprātīgai un pārredzamai.

Lai datu apstrāde būtu uzskatāma par likumīgu, tai ir jābūt veiktai saskaņā ar kādu no Regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem. Regulā ir noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana. Tādējādi, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas, pārzinim ir jāizvērtē, vai pastāv Regulā noteiktais personas datu apstrādes tiesiskais pamats personas datu apstrādes uzsākšanai.

 1. Piekrišana

Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Svarīgi

 • Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Pārzinim ir jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei.
 • Atsaukt piekrišanu ir jābūt tikpat viegli, kā to dot.
 1. Līguma izpilde

Datu apstrāde izriet no Pārziņa līgumsaistībām ar datu subjektu vai, ievērojot datu subjekta pieprasījumu, datu apstrāde nepieciešama, lai attiecīgu līgumu noslēgtu.

Piemēram, datu subjekts noslēdz darba tiesiskās attiecības ar darba devēju. Visi darba devēja ievāktie datu subjekta dati ir nepieciešami darba tiesisko attiecību noslēgšanai un izpildei.

 1. Juridisks pienākums

Personas datu apstrāde ir nepieciešama pārzinim, lai veiktu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu.

Piemēram, darba devējam ir pienākums sniegt ziņas Valsts ieņēmumu dienestā par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar datu subjektu.

 1. Sabiedrības intereses

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 1. Vitālo interešu aizsardzība

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu fiziskās personas vitāli svarīgas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību.

 1. Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana

Šāds personas datu apstrādes pamats ir pieļaujams tikai tad, ja ir pārbaudīts, ka tādējādi netiek būtiski ietekmētas personas, kuras dati tiek apstrādāti, intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības.

Piemēram, uzņēmums/organizācija veic videonovērošanu savā objektā, lai nodrošinātu sava īpašuma aizsardzību, tomēr ir aizliegts veikt videonovērošanu darbinieku atpūtas telpās, ģērbtuvēs un labierīcībās


Datu aizsardzības prasības būvniecības jomā ir viens no jautājumiem, ko autors ZAB "Lextal" skata jaunākajos papildinājumos. Tostarp ir arī būvprojektēšanas līguma paraugs (ar klāt pievienotu Word formāta datni) un aktualizēta informācija par būvniecības tiesisko regulējumu un procesu utt.

Plašāka informācija:

BVR

 

 

     Būvniecības vadības rokasgrāmata

 

 

 Abonēt