Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi, amata apraksts, darba kārtības noteikumi: izmaiņas normatīvajos aktos un situācijas no prakses

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos ir ietverta aktuālākā informācija, kas ir spēkā atbilstoši izmaiņām Darba likumā.  Autore Karīna Platā, juriste, maģistre personāla vadībā, ir plaši papildinājusi 7. nodaļu «Personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību jomā», īpaši 7.3.3. «Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām», 7.3.10. «Amata apraksts», 7.3.11. «Darba kārtības noteikumi», 7.4.1. «Atvaļinājumi», 7.4.2. «Maiņu un darba grafiki».

Iepazīstoties ar jaunākajiem papildinājumiem, uzzināsiet aktualizētu informāciju par šādiem jautājumiem, piemēram:

 • Kādām ziņām jābūt par uzņēmumu darba sludinājumā?
 • Kāpēc darba sludinājumi, kuros, piemēram, nav norādīts nosaukums, var radīt aizdomas?
 • Vai darba līguma ievaddaļā ir jānorāda darbinieka pases dati?
 • Kādus punktus parasti praksē ietver amata aprakstos?
 • Kādi ir praksē biežāk atspoguļotie nosacījumi par darbinieku uzvedības noteikumiem?
 • Kāda ir paziņošanas kārtība par izsaukumu uz izziņas iestādi, prokuratūru vai tiesu no darbinieka pozīcijas?
 • Kāda ir paziņošanas kārtība par došanos nodot asinis?
 • Kādas ir darbinieka tiesības rakstveidā pieprasīt samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam?
 • Kādas ir darbinieka tiesības un pienākumi īslaicīgas prombūtnes gadījumos?
 • Kāda ir paziņošanas kārtība par dzīves vietas un citu darba devējam svarīgu datu maiņu?
 • Kādus apstākļos atbilstoši likumam darba devējam ir obligāts pienākums piešķirt darbiniekam papildatvaļinājumu?
 • Kādos gadījumos darbinieks pieprasīto bērna kopšanas atvaļinājumu var pārtraukt pirms laika? Un kā rīkoties tādā situācijā?

Lietojot 7.5. nodaļu «Darba tiesisko attiecību izbeigšanas process», jāņem vērā Darba likuma grozījumi. Šī informācija tiks aktualizēta nākamajos (2015-02) papildinājumos.

Savukārt lietojot 10. nodaļu «Dokumentu izstrāde un noformēšana», vēršam uzmanību:

 • amatu klasifikācijas pārskatīšanu atbilstoši 2015. gada 6. janvāra grozījumiem  («Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 «Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs»») iestādes nodrošina ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim;
 • ar 2017. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra instrukciju Nr. 5  «Ierēdņa amata apraksta izstrādāšanas kārtība».

Šī informācija tiks aktualizēta turpmākajos papildinājumos.Tāpat arī atbilstoši jaunākajiem grozījumiem ir aktualizēts  Arhīvu likums.