Aktualitātes: nekustamā īpašuma līguma paraugs, Darba likuma grozījumi

Sekojot līdzi aktualitātēm, rokasgrāmatas autors ZAB "Tamberga un Partneri" jaunākajos papildinājumos iekļauj:

 1. Nekustamā īpašuma (zemes gabala zem ēkas) pirkuma līguma paraugu. Jāņem vērā, ka šāda līguma nepieciešamība aktuāla īpaši šobrīd, kad ar vien vairāk Latvijā aktualizējas jautājums par dalītā īpašuma (un dalīto īpašuma tiesību) apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā. Īpaši aktuāli tas ir dzīvokļu īpašniekiem pilsētās, kas izpērk zemi zem ēkas, kurā atrodas dzīvoklis. Komentāru sadaļā aktuāls skaidrojums par zemes domājamo daļu aprēķināšanu kārtību un apmēru kādu katrs dzīvokļa īpašnieks iegādājas savā īpašumā.
  Līguma paraugs veidots no šādām daļām:
  1. Definīcijas
  2. Līguma priekšmets
  3. Pirkuma cena un tās samaksas kārtība
  4. Pušu apliecinājumi un garantijas
  5. Pušu pienākumi
  6. Līguma spēkā esamība un tā izbeigšana
  7. Nepārvarama vara 
  8. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
  9. Pārējie noteikumi
   
 2. Darba līguma un uzņēmuma līguma būtiskākos aspektus, kas saistīti ar grozījumiem Darba likumā papildinot likumu ar jaunu E daļu  – Administratīvā atbildība. Autori norāda, ka "līdz šim soda noteikšana par pārkāpumiem darba tiesībās notika atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam. 2019.gada 12.decembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Administratīvās atbildības likumā, nosakot par tā spēkā stāšanās datumu 2020.gada 1.jūliju (iepriekš bija plānots 2020.gada 1.janvāris). 2020.gada 1.jūlijā vienlaikus ar jauno Administratīvās atbildības likumu (turpmāk tekstā – AAL) stāsies spēkā grozījumi Darba likumā, kas papildinās Darba likumu ar jaunu E daļu – Administratīvā atbildība par pārkāpumiem darba tiesiskajās attiecībās. Tajā tiks uzskaitīti iespējamie pārkāpumi un sodi, kā arī iestādes amatpersonas, kuras par šiem pārkāpumiem drīkst veikt administratīvo procesu".

Plašāku informāciju skatiet "Līgumu rokasgrāmatā", tostarp arī par aktualizētajiem jautājumiem citās rokasgrāmatas nodaļās.

Līgumu rokasgrāmata

 

  

  Līgumu rokasgrāmata

 

 


4.3. Ar pirkuma darījumu saistītie līgumi

4.3.1. Rokasnaudas līgums

4.3.2. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) pirkuma līgums

4.3.3. Nekustamā īpašuma (zemes gabala un ēkas) pirkuma līgums

4.3.4. Dzīvokļa pirkuma līgums

4.3.5. Draudzības pirkuma līgums

4.3.6. Cerības pirkuma līgums

4.3.7. Zemes gabala (zem ēkas) pirkuma līgums

5. Finanšu līgumi

5.1. Ievads

5.2. Finanšu līgumu un saistību nodrošinājumu vispārējs apskats un būtiskie aspekti

5.3. Aizdevuma līgums

6. Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums

6.1. Darba līguma un uzņēmuma līguma apskats un būtiskie aspekti 

6.8. Autora mantisko tiesību nodošanas līgums

6.9. Darbinieku pārejas līgums 


Abonēt