Aktualitātes nekustamā īpašuma jomā

ZAB "WALLESS" komanda Rīgā, turpinot darbu, ko veica, esot "PRIMUS DERLING" aliansē, sagatavojuši jaunākos rokasgrāmatas papildinājumus, uzmanību vēršot šādām aktualitātēm:

  • jaunākā tiesu prakse attiecībā uz laulāto līgumiskajām mantiskajām attiecībām;
  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirmpirkuma tiesības dalītā īpašuma kontekstā;
  • īrnieka un iemitināto personu deklarētās dzīvesvietas nozīme vērtējot jautājumu par īrnieka izlikšanu no dzīvojamām telpām.

Skatot ikdienas un tiesu praksi, piemēram, jautājumos par īrnieka un iemitināto personu izlikšanu no dzīvojamās telpas, rokasgrāmatas autors norāda, ka nav nozīmes apstāklim, ka kādai no šīm personām tā ir deklarētā dzīvesvieta. Kā to atzinis Augstākās tiesas Senāts savā 2020.gadga 7.jūlija spriedumā lietā Nr. C15233815, dzīvesvietas deklarēšana vai nedeklarēšana (ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana) nekādi neietekmē nekustamā īpašuma lietošanas tiesības, proti, minētās darbības nedz rada, nedz arī izbeidz tās. Deklarēšanās fakts citā dzīvesvietā pats par sevi iepriekš nodibinātās līgumiskās attiecības nepārgroza un neizbeidz. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību (1.pants). Līdz ar to dzīvesvietas deklarēšanas mērķis faktiski ir saistīts ar publiski tiesiskām attiecībām starp personu un valsti vai pašvaldību, proti, personas tiesībām saņemt tai adresētu informāciju tās izvēlētā vietā.

Plašāka informācija pieejama rokasgrāmatā.

 

Nekustamā īpašuma rokasgrāmata

  

  

  Nekustamā īpašuma rokasgrāmata