Aktuāli! Tiesāšanās izdevumi un to atlīdzināšana. Zaudējumu piedziņa sakarā ar negodīgu konkurenci

Rokasgrāmatas autors ZAB COBALT pievēršas aktuāliem un vienlaicīgi sarežģītiem jurisprudences jautājumiem, sniedzot komentārus par tiem un pamatojot ar tiesu prakses lēmumiem.
Tāpēc rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos:

  • aktuāli un Augstākās tiesas praksē bieži analizēti jautājumi par tiesāšanās izdevumiem un to atlīdzināšanu;
  • sarežģītais, bet praksē arvien populārākais jautājums par zaudējumu piedziņu sakarā ar negodīgu konkurenci.

«Civilprocesa likuma piemērošanas jautājumi tiesu praksē ir aktuāli visu laiku, turklāt ir gandrīz neiespējami izdalīt kādu vienu jomu, kura būtu vairāk analizēta par citām. Tomēr dažreiz ar lielāku vai mazāku laika starpību Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments ir taisījis nolēmumus par līdzīgiem tiesību jautājumiem, kas varētu liecināt par nepieciešamību uzsvērt šo jautājumu būtiskumu, vai arī par konstatētām problēmām konkrētā tiesību institūtā izpratnē,» jaunāko papildinājumu tēmu aktualitātes izvēli pamato autors ZAB COBALT.

Plašāk par to uzziniet jaunajā 12.10. apakšnodaļā «Tiesu prakses atziņas civilprocesa jautājumos». Savukārt 12.4. apakšnodaļa papildināta ar šādu jautājumu: Augstākās tiesas Civillietu lietu departamenta 2016. gada 15. jūnija spriedums lietā Nr. SKC–200/2016 (ADENTA) par «konkurences» un «tirgus dalībnieka» jēdziena izpratni.

Tiesvedības rokasgrāmata

 

     Tiesvedības rokasgrāmata