Administratīvais process tiesā

Autors ZAB «COBALT» aktualizējis sadaļu par administratīvo procesu tiesā, tai skaitā:

  • akcentēts publisko tiesību līgumu strīdos ieviestais pretpieteikuma institūts;
  • precizēti noteikumi par dažādām tiesvedības niansēm administratīvajā procesā, t.sk., nodevām, drošības naudu, piespiedu naudu.

Piemēram, par administratīvo lietu pakļautību un piekritību autors norāda vērš uzmanību: «Ja persona augstākā iestādē apstrīdējusi administratīvo aktu, bet iestāde neizdod lēmumu likumā noteiktajā termiņā, personai ir tiesības uzreiz vērsties tiesā. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka augstāka iestāde ir zaudējusi iespēju labot iespējamo zemākas iestādes lēmumā pieļauto kļūdu. Tiesa pārbaudīs zemākās iestādes lēmuma pamatojumu.»

Plašāk skatieties rokasgrāmatā 7. «Administratīvais process tiesā».

Tiesvedības rokasgrāmata

 

     Tiesvedības rokasgrāmata