Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?

Kādas izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?
Aktuālās izmaiņas ir nozīmīgas ikvienam personālvadības jomas speciālistam.
Foto: AdobeStock

Darba likumā ir veikti grozījumi, kuri stājās spēkā 2018. gada 28. novembrī un kas paredz šādas būtiskākās izmaiņas, kas ir jāievēro darba devējiem:

 • Darba sludinājums:
  • Ja darbinieku atlasi veic personāla atlases uzņēmums, darba sludinājumā ir jāsniedz informācija par šo personāla atlases uzņēmumu – nosaukums un reģistrācijas numurs.
  • Darba devējam ir pienākums sludinājumā norādīt attiecīgā amata darba algas kopējās mēneša vai gada summas bruto vai paredzēto stundas tarifa likmes samaksas amplitūdu.
 • Svešvalodas prasme/pierādīšanas pienākums:
  • Darba devējam nav tiesību prasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos.
  • Darba devējam ir pierādīšanas pienākums gadījumā, ja darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai uz valodas pamata.
 • Piezīmes vai rājiena pārsūdzēšana tiesā:
  • Turpmāk gadījumā, ja darba devējs pieņem lēmumu piezīmi vai rājienu neatcelt, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts darba devēja lēmums.
  • Ja darba devējs 7 dienu laikā nav sniedzis darbiniekam atbildi par savu lēmumu attiecībā uz darbinieka sūdzību par piezīmes vai rājiena atcelšanu, uzskatāms, ka darba devējs piezīmi vai rājienu atcēlis.
 • Darba devēja uzteikums arodbiedrības biedram:
  • Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam - arodbiedrības biedram - bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas tikai tad, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus.
  • darba devējs iepriekš informē arodbiedrību par plānoto uzteikumu arodbiedrības biedram un konsultējas ar to, ja darba līgumu paredzēts uzteikt Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. un 11. punktā minētajā gadījumā – darbinieks nespēj veikt darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, un darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā 6 mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu 3 gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.
 • Darbinieka uzteikums svarīga iemesla dēļ:
  • Ja darbinieks uzteic darba līgumu svarīga iemesla dēļ, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā apmērā tikai tad, ja darba devējs piekrīt, ka darbinieka norādītais iemesls ir svarīgs.
  • Ja darba devējs apstrīd (iebilst pret) darbinieka norādīto svarīgo iemeslu un nav viņam izmaksājis atlaišanas pabalstu Darba likuma 112. pantā noteiktajā apmērā, darbinieks (uzsakot darba līgumu svarīga iemesla dēļ) var celt tiesā prasību par atlaišanas pabalsta piedziņu viena mēneša laikā no atlaišanas dienas.

Papildus šīm Darba likuma izmaiņām darba devējiem ir saistošs Trauksmes celšanas likums, kas stājas spēkā no 2019. gada 1. maija. Šis jaunais likums uzliek par pienākumu uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku, izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.

Atbilstoši šiem grozījumiem aktualizētas rokasgrāmatas nodaļas.

 

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


2.11. Darba tiesisko attiecību izbeigšana

 • 2.11.1. Vienošanās (DL 114.pants)

 • 2.11.2. Darbinieka uzteikums

 • 2.11.3. Darba devēja uzteikums

 • 2.11.4. Darba devēja uzteikumu pamati (DL 101. panta pirmā daļa)

 • 2.11.5. Citi darba attiecību izbeigšanās pamati