Priekšvārds

Rokasgrāmata autoru kolektīvs

Zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic (iepriekš Tark Grunte Sutkiene) turpina uzturēt «Uzņēmumu vadītāja rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica Aigars Strupišs, Jānis Endziņš un Sandra Dzerele.

Zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic sniedz pakalpojumus visās komerctiesību jomās un ir iemantojuši neatlaidīgas komandas reputāciju, kura ir spējīga rast risinājumus vissarežģītākajās lietās. Pieredzējušie advokāti ir atvērti jaunām pieejām un nestandarta risinājumiem, ir apveltīti ar degsmi pret savu darbu, kurā apvieno uzticamību un efektivitāti.

TGS Baltic

 

Ivars Grunte

Ivars Grunte 1991.gadā nodibināja un šobrīd ir TGS Baltic biroja vadošais partneris. Ivars praktizē tiesvedības un šķīrējtiesas, apvienošanas un iegādes, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Viņam ir plaša pieredze starptautisku un vietējo kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību apvienošanas un iegādes darījumu nodrošināšanā un pārrobežu un vietējā reorganizācijā.

 

E-pasts: ivars.grunte@tgsbaltic.com 

Mobilais tālrunis: +371 29224877

​​​​Andra Rubene

Andra Rubene ir TGS Baltic partnere, Apvienošanas un iegādes prakses grupas un Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņa arī praktizē sabiedrību tiesību un komerctiesību, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Andras pieredze aptver vairākas kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību pārrobežu apvienošanas, tostarp vairākas apvienošanas, izveidojot Eiropas komercsabiedrības. Diendienā viņa palīdz klientiem izveidot, pārvaldīt un reorganizēt sabiedrības, kā arī iegādāties un atsavināt uzņēmumus un sabiedrību kapitāla daļas vai akcijas dažādās industrijās. Andra vada Dienas Biznesa izdotās Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas autoru grupu.

 

E-pasts: andra.rubene@tgsbaltic.com 

Mobilais tālrunis: +371 29127289

​​​​Linda Štrause

Linda Štrause ir TGS Baltic partnere un Nekustamo īpašumu prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņas galvenās prakses jomas ir darījumi ar nekustamo īpašumu un būvniecība, enerģētika un infrastruktūras projekti, vides tiesības, administratīvās tiesības, publiskais iepirkums un publiskā un privātā partnerība. Lindai ir plaša pieredze liela apmēra projektos un īpaši sarežģītos darījumos, kas neietilpst ikdienas komercdarbības lokā. Viņa pastāvīgi palīdz klientiem lielu infrastruktūras projektu īstenošanā un ražotņu atvēršanā, darbības nodrošināšanā un paplašināšanā. Linda vada Dienas Biznesa izdotās Meža nozares rokasgrāmatas autoru grupu.

 

E-pasts: linda.strause@tgsbaltic.com 

Mobilais tālrunis: +371 29434747

​​Inese Hazenhusa

Inese Hazenfusa ir TGS Baltic partnere un Banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņa praktizē arī apvienošanas un iegādes un sabiedrību tiesību un komerctiesību jomās. Inese konsultē gan finanšu institūcijas, gan arī to klientus. Viņai ir plaša pieredze kreditēšanas darījumos, kā arī saistīto nodrošinājumu jautājumos, tai skaitā ar pārrobežu elementu. Tāpat Inese ir guvusi plašu pieredzi kredītu portfeļu pārstrukturēšanā un to nodošanā. Pēdējā laikā īpašu uzmanība ir pievērsta finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un to darbības regulējumam. Piemēram, Inese sniedz konsultācijas par savstarpējo aizdevumu platformu un maksājumu iestāžu darbību, jaunu Fintech produktu ieviešanu.  Inese ir iekļauta Nasdaq Baltic Sertificēto konsultantu sarakstā.

 

E-pasts: inese.hazenfusa@tgsbaltic.com

Mobilais tālrunis: +371 26468654

Agnese Hartpenga

Agnese Hartpenga ir TGS Baltic partnere ar specializāciju tiesvedībā un šķīrējtiesā, publiskajā iepirkumā, publiskajā un privātajā partnerībā, administratīvajās tiesībās, valsts atbalsta jautājumos, enerģētikā un infrastruktūras projektos, telekomunikācijās un informācijas tehnoloģijās un farmācijas un ārstniecības tiesībās. Viņa konsultē klientus un ārvalstu konsultantus par vērienīgiem infrastruktūras attīstības projektiem. Agnese arī konsultē valsts atbalsta jautājumos, pārstāvot klientu intereses Eiropas Komisijā.

 

E-pasts: agnese.hartpenga@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

​​Nauris Grigals

Nauris Grigals ir TGS Baltic asociētais partneris, zvērināts advokāts, korporatīvās un komerctiesību grupas vadītājs Latvijā ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības, apvienošanas un iegādes, sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Viņam ir plaša pieredze tiesvedības un šķīrējtiesas jomā. Nauris ikdienā sniedz juridisko palīdzību starptautiskiem un vietējiem klientiem juridisku strīdu risināšanā, tiesu un šķīrējtiesu procesos. Tāpat viņš konsultē un sniedz klientiem juridisko palīdzību īstenot nekustamo īpašumu, uzņēmumu un kapitāla daļu vai akciju iegādes un finansēšanas darījumus, parādu restrukturizāciju un piedziņu, kā arī konsultē tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas jautājumos.

 

E-pasts: nauris.grigals@tgsbaltic.com

Mobilais tālrunis: +371 26462784

Alise Eljašāne

Alise Eljašāne ir TGS Baltic vecākā juriste, sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste, kuras specializācija ir banku un finanšu tiesības, tai skaitā kapitāla tirgi, finanšu iestāžu darbības atbilstība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. Viņa ir konsultējusi klientus (finanšu institūcijas) darbības atbilstības jautājumos, sniegusi juridisko palīdzību ieguldījumu fondu (UCITS) pārrobežu apvienošanā, izstrādājusi nepieciešamos dokumentu standartformas obligāciju emisijai un iekļaušanai Nasdaq Riga regulētajā tirgū. Alisei ir liela pieredze finanšu iestāžu licencēšanas jautājumos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā – viņa ir sagatavojusi nepieciešamos juridiskos dokumentus ieguldījumu brokeru sabiedrības, maksājumu iestādes, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku licencēšanai, kā arī reģistrējusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijā vairākus jaunus alternatīvo ieguldījumu fondus.

 

E-pasts: alise.eljasane@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Māra Stabulniece

 

Māra Stabulniece ir zvērināta advokāte, TGS Baltic Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja, ar specializāciju arī publiskā iepirkuma, publiskās privātās partnerības, enerģētikas, konstitucionālo un administratīvo tiesību jomās. Māra konsultē klientus par visiem konkurences tiesību jautājumiem un pārstāv klientu intereses Konkurences padomē un tiesās, tai skaitā Konkurences padomes izmeklēšanu laikā. Tāpat Mārai ir plaša pieredze, palīdzot pasūtītājiem īstenot publisko iepirkumu procesus, nodrošinot piegādātāju sekmīgu dalību iepirkumos un pārstāvot klientus Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. No 2010. līdz 2012.gadam Māra kā Iepirkumu uzraudzības biroja juriste bija iesniegumu izskatīšanas komisiju sastāvā un pārstāvēja biroju tiesā.

 

E-pasts: mara.stabulniece@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Aija Kreicberga

Aija Kreicberga ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze ar specializāciju nekustamo īpašumu un būvniecības, kā arī sabiedrības tiesību un administratīvo tiesību jomā. Aija konsultē klientus par dažādiem ar nekustamo īpašumu iegādi, atsavināšanu un izmantošanu saistītiem jautājumiem, veic nekustamo īpašumu padziļinātas pārbaudes, sagatavo darījumu dokumentus. Tāpat viņa konsultē klientus gan par ikdienas komercdarbības jautājumiem, gan sarežģītos darījumos, kas neietilpst ikdienas komercdarbības lokā. Ievērojama jurista darba pieredze gūta, strādājot juridiskajā birojā un mobilo sakaru operatora uzņēmumā Latvijas Mobilais Telefons.

 

E-pasts: aija.kreicberga@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Raivis Znotiņš

Raivis Znotiņš ir TGS Baltic Banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas prakses grupas jurists. Viņš praktizē arī apvienošanas un iegādes, sabiedrību tiesību, komerctiesību, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības un nekustamā īpašuma jomā. Advokātu birojā  TGS Baltic darbojas kopš
2015.gada. Iepriekš Raivis guvis plašu pieredzi, 10 gadus strādājot Baltic International Bank. Kopš 2008.gada viņš kā bankas kredītkomitejas loceklis piedalījās lēmumu pieņemšanā par kreditēšanas darījumiem. Kopš 2005.gada, būdams bankas jurists, Raivis nodrošināja bankas juridisko atbalstu tādās jomās kā klientu kreditēšana, starpbanku vienošanās saistībā ar kreditēšanas darījumiem, trasta darījumi ar kreditēšanas elementiem, darījuma kontu apkalpošana, tirdzniecības finansēšana, akreditīvi, dokumentārais inkaso, bankas galvojumu (garantiju) izsniegšana, norēķina karšu un kredītkaršu izsniegšana un apkalpošana, prasījuma tiesību nodošanas darījumi (cesijas), kredītu un citu parāda saistību piedziņas jautājumi, pārstāvība tiesā un šķīrējtiesā, kā arī sadarbības nodrošināšana tiesas nolēmumu izpildes procesā, debitoru maksātnespējas procesa jautājumi, kredītu restrukturizācijas jautājumi, ar nekustamo īpašumu būvniecību, iegādi, apsaimniekošanu un atsavināšanu saistītie jautājumi, līgumu projektu, bankas politiku, procedūru, instrukciju un citu iekšējo normatīvo aktu izstrāde.

E-pasts: raivis.znotins@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Gundars Madelis

Gundars Madelis ir TGS Baltic jurists, kurš specializējas strīdu atrisināšanas un šķīrējtiesu, sabiedrību tiesību, darījumos ar nekustamo īpašumu, pārstrukturizācijas un maksātnespējas, komerctiesību un vides tiesību jomās. Viņam ir pieredze sarežģītās parādu atgūšanas lietās, tiesvedībā, maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā, pārstāvot AS Norvik Banka sarežģītā strīdā ar bankas parādnieku (vēja enerģijas ražotāji) grupu. Viņš ir piedalījies Maksātnespējas administrācijas normatīvo aktu izstrādē (Maksātnespējas likumā un normatīvajos aktos, kas pieņemti, pamatojoties uz likumu). Gundars ir pasniedzis lekcijas un seminārus Latvijas Maksātnespējas administratoru asociācijas un Maksātnespējas administrācijas organizētajās apmācībās un praktiskajos semināros praktizējošiem un potenciālajiem maksātnespējas administratoriem.

 

E-pasts: gundars.madelis@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Rūdolfs Vilsons

Rūdolfs Vilsons ir TGS Baltic Apvienošanas un iegādes prakses grupas un Nodokļu prakses grupas jurists, sertificēts nodokļu konsultants, kurš praktizē arī korporatīvo tiesību un komerctiesību jomā. Advokātu birojā TGS Baltic praktizē kopš 2015.gada. Iepriekš guvis plašu pieredzi, vairāk nekā 8 gadus strādājot nodokļu konsultāciju, darījumu nodrošināšanas un audita sabiedrībās, t.sk. Ernst & Young Baltic, TaxLink Baltic. Rūdolfs konsultē Latvijas un ārvalstu klientus nodokļu piemērošanas un juridiskajos jautājumos, nodarbojas ar klientu darījumu izvērtēšanu un strukturēšanu, analizējot nodokļu un juridiskās sekas. Ir pieredze kapitāla daļu, uzņēmumu un aktīvu padziļinātā izpētē, sagatavošanā pārdošanai, reorganizācijas, pirkuma un pārdošanas darījumu sagatavošanā un īstenošanā. Viņš konsultē klientus jautājumos par investīciju projektiem, uzņēmumu nodokļu un citu risku vadības sistēmu izstrādi, kā arī izvērtē komersantu ieviesto procesu (t.sk. operacionālo un nodokļu piemērošanas) atbilstību normatīvo aktu un labās prakses prasībām. Rūdolfs pārstāv klientus arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu pārbaudēs, sniedz atbalstu klientiem VID lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā.

 

E-pasts: rudolfs.vilsons@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Liene Šķinķe

Liene Šķiņķe ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze ar specializāciju tiesvedībās un šķīrējtiesās, kā arī sabiedrību tiesībās un komerctiesībās. Viņa sniedz juridiskos atzinumus par sabiedrību tiesību un komerctiesību jautājumiem un sagatavo pamatojumus klientu prasībām tiesās un šķīrējtiesās. Strādājot par vecāko juristi AS Reverta Vadības juridiskā atbalsta nodaļā, Liene ir guvusi ievērojamu pieredzi banku un finanšu tiesībās, kā arī ar sabiedrību tiesību un komerctiesību jautājumiem saistītās tiesvedībās Latvijā un ārvalstīs. No 2009. līdz 2010.gadam savas zināšanas papildinājusi, studējot un praktizējot Vācijā.

 

E-pasts: liene.skinke@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Kalvis Krūmiņš

Kalvis Krūmiņš ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs, sertificēts datu aizsardzības speciālists, ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Advokātu birojā TGS Baltic praktizē kopš 2015.gada. Kalvis guvis plašu pieredzi tiesvedības jomā, strādājot par Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsultu un Latvijas Republikas valsts drošības iestādē. Ikdienā sniedz juridisko palīdzību starptautiskiem un vietējiem klientiem juridisku strīdu risināšanā, tiesu un šķīrējtiesu procesos.

 

E-pasts: kalvis.krumins@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Reinis Grunte

Reinis Grunte ir TGS Baltic jurists, kurš sniedz atbalstu sabiedrību tiesību un komerctiesību, banku un finanšu tiesību un imigrācijas jomās. Viņš veic sabiedrību un uzņēmumu padziļinātas pārbaudes un sagatavo dokumentus par sabiedrību pārvaldi un darījumiem ar sabiedrību kapitāla daļām (akcijām) un uzņēmumiem. Reinis regulāri palīdz kredītiestādēm un problemātisko aktīvu pārvaldītājiem dažādos parādu piedziņas un nekustamo īpašumu darījumos.

 

E-pasts: reinis.grunte@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Jānis Kāršenieks

Jānis Kāršenieks ir TGS Baltic jurists un datu aizsardzības speciālists. Jāņa galvenā darbības jomas ir datu apstrāde un aprite. Jānis ir guvis plašu pieredzi datu aizsardzības jomā, strādājot trīs gadus par Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītāju un citos Datu valsts inspekcijas vadošajos amatos, tai skaitā iestādes direktora pienākumu izpildītājs.

 

E-pasts: janis.karsenieks@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Toms Tīdemanis

Toms Tīdemanis ir TGS Baltic jurists ar specializāciju mazās un vidējās uzņēmējdarbības tiesiskajā nodrošinājumā, kā arī nekustamā īpašuma tirgus tiesiskajā nodrošinājumā. Iepriekš Toms ir guvis pieredzi administratīvajās tiesībās pildot tiesneša palīga pienākumus Administratīvajā rajona tiesā, kā arī jurista amatā “Baltic Taxi” uzņēmumu grupā gūta pieredze komerctiesībās, publisko iepirkumu un autopārvadājumu jomā.

 

E-pasts: toms.tidemanis@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Vladlena Rudusāne-Simiča

Vladlena Rudusāne-Simiča ir juriste ar vairāk nekā 6 gadu pieredzi konkurences tiesību, ES tiesību un regulēto jomu tiesībās. Pirms pievienošanās TGS Baltic Vladlena trīs gadus strādāja advokātu birojā BDK Advokati (Belgradā, Serbijā), kas ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Balkānu reģionā, kur Vladlena galvenokārt specializējās konkurences un valsts atbalsta tiesību jautājumos, konsultējot dažādu industriju klientus (tostarp, farmakoloģijas, mazumtirdzniecības un enerģētikas nozarē) atbilstības un apvienošanas kontroles jautājumos.


E-pasts: vladlena.rudusane-simica@tgsbaltic.com
Tālrunis: +371 67889999

Ginta Valtere

Ginta Valtere ir TGS Baltic juriste ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi, kas iegūta, strādājot Iepirkumu uzraudzības birojā un Administratīvajā rajona tiesā. Savā praksē Ginta veiksmīgi risinājusi tādus publisko iepirkumu problēmjautājumus kā nepamatoti lētu piedāvājumu konstatēšana, tehnisko piedāvājumu un kvalifikācijas atbilstības pierādīšana, iepirkuma procedūru nepamatota pārtraukšana un citus.


E-pasts: ginta.valtere@tgsbaltic.com
Tālrunis: +371 67889999

Kaspars Treilibs

Kaspars Treilibs ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs, kurš praktizē starptautisko un Eiropas Savienības tiesību, banku, finanšu un komerctiesību jomās. Līdzšinējo pieredzi guvis strādājot komercbankā par jurista palīgu. Kasparam ir iegūtas prasmes dokumentu par sabiedrību pārvaldi sagatavošanā, kā arī civillietu tiesvedībās.

 

E-pasts: kaspars.treilibs@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Zane Skļamina

Zane Skļamina ir TGS Baltic jurista palīdze, kura praktizē Eiropas Savienības tiesību un datu aizsardzības jomā. Zanei ir pieredze ar dažādām Eiropas regulām un to piemērošanu uzņēmuma procesiem un procedūrām, lai novērstu jebkādas likuma neatbilstības, kas varētu radīt finansiālus zaudējumus uzņēmumam.

 

E-pasts: zane.sklamina@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

Mārtiņš Galzons

Mārtiņš Galzons ir TGS Baltic jurista palīgs, kurš praktizē administratīvo tiesību, konkurences tiesību, komerctiesību un banku un finanšu jomā. Viņš ir sniedzis palīdzību tirgus dalībnieku apvienošanās procesu ietvaros, sagatavojot Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku iekšējo dokumentāciju.

 

E-pasts: martins.galzons@tgsbaltic.com

Tālrunis: +371 67889999

 

Sākotnējā pamatsatura autori

Aigars Strupišs

 

Aigars Strupišs – piedalījies daudzu komerctiesību normatīvo aktu izstrādāšanā, tai skaitā strādājis pie Maksātnespējas likuma, Komercķīlu likuma, Kredītiestāžu likuma grozījumiem saistībā ar kredītiestāžu maksātnespējas jautājumiem, vadījis Komerclikuma izstrādi. Nodarbojas ar juridiskajām konsultācijām, konsultējot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmējus, valsts iestādes un starptautiskās organizācijas, pasniedz komerctiesību kursu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un ir daudzu ar komerctiesībām saistītu publikāciju autors.
Jānis Endziņš

 

Jānis Endziņš – tiesību zinātņu maģistrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. No 2002. gada līdz 2007. gadam bija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs. Piedalījies daudzu normatīvo aktu sagatavošanā, tai skaitā vadījis Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma izstrādes darba grupu. Pasniedz komerctiesību kursu Biznesa augstskolas Turība Juridiskajā fakultātē.
Sandra Dzerele

 

Sandra Dzerele – zvērināta revidente, Sandra Dzerele un partneri dibinātāja un partnere, eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Grāmatvedības un finanšu konsultāciju jomā darbojas vairāk nekā 20 gadus, un revīzijas prakse ir kopš 1995. gada. Sandra Dzerele 2005. gadā tika iekļauta Komercreģistra iestādes sarakstā kā eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Savā revīzijas praksē ir piedalījusies vairāku lielu Latvijas uzņēmumu revīzijās, kuru darbības jomas ir enerģētika, pārtikas rūpniecība, ražošana un kuģu būve, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tīkli u. c., kā arī sniegusi konsultācijas uzskaites sistēmu izveidošanas jomā. Kopš 1999. gada Sandra sadarbībā ar profesionālām apmācību kompānijām gatavo un vada seminārus finanšu grāmatvedības, revīzijas un komercdarbības jomās. No 1996. gada līdz 2011. gadam Sandra Dzerele bija Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle, no 2005. gada līdz 2011. gadam – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centra pilnvarniece, savukārt kopš 2011. gada Sandra ir šīs asociācijas Ētikas komitejas locekle.
Top