Ievads

Publisko iepirkumu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā pastāvīgi aug. Publiskais sektors, bez šaubām, nozīmē jaunas biznesa iespējas. Pasūtītāji lielākoties ir uzticami biznesa partneri, kuri vēlas parakstīt ilgtermiņa līgumus, un nav nekādu šaubu par partneru maksātspēju vai arī par to, ka tie izpildīs uzņemtās saistības.

Tomēr, vēloties ienākt šajā specifiskajā tirgū, tikai ar kopējo biznesa principu izprašanu nepietiek. Publiskie iepirkumi ir sarežģīts un normatīvi reglamentēts process, tāpēc piedalīšanās šajos iepirkumos prasa specifiskas zināšanas.

Redzot iespējas, ko paver valsts un pašvaldību iepirkumi, vēlamies sniegt praktisku ieskatu iepirkumu konkursu juridiskajās un praktiskajās niansēs, ar kurām konkursos iesaistītajiem nākas saskarties ceļā uz pasūtījumu iegūšanu.

Publiskie iepirkumi ir reglamentēti Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Reglamentēšanas galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir nodrošināt brīvu konkurenci starp piegādātājiem un novērst tā saucamās beztarifu barjeras, t.i., barjeras, kas izriet no konkrētās dalībvalsts protekcionisma politikas attiecībā uz nacionālajiem piegādātājiem, savukārt nacionālajā likumdošanā jābūt inkorporētām Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, līdz ar to pareiza nacionālā Publisko iepirkumu likuma normu lietošana ir nepieciešama, lai netiktu pārkāpti ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības tiesiskie akti.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatā» ir izskatīti svarīgākie publisko iepirkumu aspekti gan publiskajā, gan privātajā sektorā, to galvenie principi, lietojamie dokumenti, pēc iespējas plaši izskatīta visu iepirkuma procedūru norise, iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata» palīdzēs izprast Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas saistīti ar publisko iepirkumu tirgu, atvieglos dokumentu noformēšanu gan konkursu rīkotājiem, gan ieinteresētajiem dalībniekiem, dos iespēju izmantot labākās biznesa prakses un profesionāļu pieredzi.

Lai arī, mūsuprāt, izdevumā esam aptvēruši būtiskākos jautājumus, tomēr ir jāņem vērā, ka iepirkumu konkursu situācijas ir atšķirīgas, tādējādi šis izdevums izmantojams kā ceļvedis, taču rūpīgai katra gadījuma izvērtēšanai ieteicams piesaistīt kvalificētus speciālistus.

Izdevniecība Dienas Bizness

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» autori

WALLESS ir Baltijas advokātu birojs ar birojiem Viļņā, Rīgā, Tallinā un Tartu. WALLESS juridiskā komanda Baltijas valstīs apvieno 100 juristus, tostarp arī augstākā līmeņa profesionāļus, kuri ir vadošie partneri galvenajās prakses jomās trīs Baltijas valstīs. Komanda nodrošina visaptverošu specializētu nevainojamu pakalpojumu klāstu uzņēmējdarbības tiesību jomā reģiona mērogā, jo sevišķi uzņēmumu apvienošanas un iegādes, kapitāla tirgu, banku un finanšu, finanšu tehnoloģiju (fintech), komerctiesību un regulatīvajā jomā, nekustamā īpašuma, nodokļu, strīdu risināšanas, "balto apkaklīšu" noziegumu izmeklēšanas un valdības veikto izmeklēšanu jomā. 

ZAB "WALLESS", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "WALLESS" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

ZAB "WALLESS" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "WALLESS" komanda Rīgā turpina darbu, ko veica, esot "PRIMUS DERLING" aliansē.

Walless logo

 

Kristine Gaigule-Saveja

Kristīne Gaigule-Šāvēja – zvērinātu advokātu biroja "WALLESS" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi. Kristīne vada biroja praksi Latvijā tādās darbības jomās kā publiskais iepirkums, bankas un finanses, nekustamais īpašums un būvniecība. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī komerctiesības, uzņēmumu apvienošanu un iegādi, kapitāla tirgus, kā arī enerģētiku un konkurences tiesības. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vairāku publikāciju autore, kā arī ir vadījusi seminārus publisko iepirkumu, kā arī publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB «WALLESS»
Sporta ielā 11, Rīgā, LV-1013
Tālrunis: 67357010
Fakss: 67357011
E-pasts: latvia@walless.com
walless.com


Normatīvie akti

Aicinām skatīt aktuālo redakciju šādiem normatīvajiem aktiem:

  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam;
  • Publisko iepirkumu likumam;
  • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam.

Lietotie saīsinājumi

ADJL

2011.gada 13.oktobra Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

APL

2001.gada 25.oktobra Administratīvā procesa likums

CPV

Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu procedūrās

CL

1937.gada 28.janvāra Civillikums

DIS

Dinamiskā iepirkumu sistēma

EST

Eiropas Savienības Tiesa (iepriekš – Eiropas Kopienu Tiesa)

EIS

Elektronisko iepirkumu sistēma

EMAS

Vides pārvaldības un audita sistēma

IAL

1998.gada 29.oktobra Informācijas atklātības likums

IUB

Iepirkumu uzraudzības birojs

KCL

2000.gada 13.aprīļa Komerclikums

Komunālā sektora direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/25/EK

LR

Latvijas Republika

Militārā sektora direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīva 2009/81/EK

MK

Latvijas Republikas Ministru kabinets

PIL

2016.gada 15.decembra Publisko iepirkumu likums

Norises kārtības noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 «Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība»

PPPL

2009.gada 18.jūnija Publiskās un privātās partnerības likums

Publiskā sektora direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/24/EK

PVN

pievienotās vērtības nodoklis

SPSL

2017.gada 2.februāra Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

SPS Norises kārtības noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

0% (1 / 342)
0% (1 / 342)
Top