Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (UIN) komentāri

Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (UIN) komentāri

(Likuma redakcija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā

Jānis Eismonts
Jānis
Eismonts
SIA LAW & FINANCE ONLINE valdes loceklis

Bijis Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācijas prezidents, starptautiskās tiesību izspēles organizators, autors publikācijām par mazā un vidējā biznesa problēmjautājumiem. Pašreiz Eiropas Komisijas izveidotajā maģistra programmā EMLE studē nodokļu normatīvo aktu ietekmi uz valstu ekonomiku, specializējas tiešajos nodokļos.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis

Specializējies pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un dažādu ar to saistītu strīdu risināšanā un ir ieguvis specializēto maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās Zviedrijā, Lundas Universitātē. Deloitte Nodokļu departamenta vecākais konsultants un pieredzi ieguvis, pārstāvot VID dažādos nodokļu strīdos tiesās.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

Igors Rodins
Igors
Rodins

Deloitte Baltijas valstu prakses nodokļu partneris, kā arī Deloitte Latvia vadošais partneris. Deloitte komandai Igors pievienojās 1994. gadā un par partneri kļuva 1999. gadā. Viņš ir pirmais no Latvijas, kurš kļuva par Lielā četrinieka (Big 4) partneri Latvijā, kā arī pirmais visā Baltijā, kurš vadīja vienu no Lielā četrinieka praksēm.

Aija Kļavinska
Aija
Kļavinska

Deloitte Latvia Nodokļu departamenta vecākā menedžere, viņa labi pārzina Latvijas nodokļu sistēmu un specializējas due diligence un nodokļu pārbaužu projektu veikšanā. Aijas iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar darbu Valsts ieņēmumu dienestā un nodokļu konsultāciju sniegšanu starptautiskā profesionālo pakalpojumu uzņēmumā. Viņa ir arī ACCA (Association of Certifi ed Chartered Accountants) biedre.

Jānis Čupāns
Jānis
Čupāns
Nodokļu un juridiskais speciālists

Deloitte Latvia Nodokļu departamenta direktors. Iesācis savu karjeru kā nodokļu konsultants citā Lielā četrinieka (Big 4) kompānijā 1997. gadā, 1999. gadā viņš pievienojās Deloitte komandai un 2001. gadā kļuva par menedžeri. Jānim ir plaša pieredze gan starptautiskajos, gan Latvijas nodokļu jautājumos. Jānis ir izstrādājis nodokļu risinājumus daudzām Latvijas un starptautiskām kompānijām, kā arī vadījis daudz nozīmīgu nodokļu projektu.

Solvita
Liepiņa
Nodokļu un juridiskais speciālists
26.04.2017

Faktiskā situācija

Jaunākajos papildinājumos – komentāri par aktuāliem nodokļu jautājumiem un īpaša vizuāla informācija abonentiem – domu karte «Nodokļi Latvijā».

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros:

 • aplūko faktisko situāciju par personu iekļaušanu VID riska personu reģistrā trīs gadus pēc šādu grozījumu spēkā stāšanās, kā arī iekļauj aktuālo tiesu prakse – sūdzību par to izskatīšanu;
 • aplūko nodokļu maksātāja tiesības un tiesiskās sekas uzziņas pieprasīšanā par pareizu nodokļu piemērošanu konkrētā situācijā;
 • papildina informāciju par kārtību, kādā veic maksājumus nerezidentiem no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Pirms nodokļa ieturēšanas no dividendēm vai apliekamā ienākuma palielināšanas papildus jāvērtē informācijas apmaiņas līgumu ar šīm valstīm un teritorijām esamība, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vietnē publicētās informatīvās tabulas informāciju par jurisdikcijām, kas piedalās Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā;
 • precizē aktuālās likmes.

Rokasgrāmatas abonenti saņem īpašu vizuālu materiālu – domu karti «Nodokļi Latvijā», kurā vizuāli uzskatāmi apkopoti visi nodokļu veidi. Domu karte veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem šī domu karte būs iekļauta rokasgrāmatas jaunajā nodaļā, kā arī to saņems elektroniskā formātā, tāpēc, lūdzu, precizējiet savas e-pasta adreses, sūtot uz nodaļas e-pastu.

Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonenti var lejupielādēt PDF formātā, izmantojot rokasgrāmatas nodaļu «Papildinformācija» (sk. rokasgrāmatas beigās).

Jāatzīmē, ka šī jau ir otrā domu karte, kas iekļauta nodokļu komentāru rokasgrāmatās un veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Papildus norādām, ka komentāri ir saistīti ar šādiem likumu pantiem:Likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»:
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi»;
 • 6.4 pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana par procentu maksājumiem»;
 • 11. pants «Dividenžu aplikšana ar nodokli»;
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu».

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

01.02.2017

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, komentārus sagatavojot likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem, kas pieņemti 23. novembrī.

Likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» ir veikti šādi būtiski grozījumi, par tiem sniedzot komentārus:

 • mainīta reprezentatīva automobiļa definīcija, turpmāk tie ir arī tādi, kuri ir pārklasificēti no M1 klases uz N1 klasi, ja tiem ir vairāk kā trīs sēdvietas un to iegādes cena ir 50 000 un vairāk tūkstoši eiro bez PVN;
 • noteikti ierobežojumi iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai, turpmāk tekošā gada peļņu drīkstēs segt ar iepriekšējo periodu zaudējumiem ne vairāk kā 75% apmērā;
 • precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana maksātnespējīgiem uzņēmumiem.
26.04.2016

Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšana - izmaiņas šobrīd un turpmāk

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 4. februārim.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

 • turpmāk UIN aprēķināšanas vajadzībām pamatlīdzekļa atlikušajā vērtībā neņem vērā prognozētās izmaksas tā likvidācijai, nojaukšanai un atrašanās vietas atjaunošanai;
 • sākot ar 01.01.2017. būs spēkā jauna, stingrāka kārtība attiecībā uz maksājumiem nerezidentiem un informācijas sniegšanu par tiem VID;
 • līdz 31.12.2018. pagarināts termiņš, kurā saglabājas tiesības samazināt apliekamo ienākumu par valsts vai Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniecībai;
 • UIN 17.2panta noteikumus par atbalstāmo ilgtermiņa investīciju projektu sākotnējiem ieguldījumiem turpmāk varēs piemērot arī Informācijas pakalpojumu (NACE J63) sniedzēji.

Plašāk uzziniet šādu pantu komentāros:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana»;
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu»;
 • 22. pants «Deklarācijas sastādīšana un nodokļa maksāšana»;
 • 23. pants «Nodokļa avansa maksājumi»;
 • 24. pants «Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana».